Skri­ver hi­sto­rie

BT - - NYHEDER -

Pic­card, der sad i co­ck­pit­tet på den sidste del af rej­sen, lan­de fly­et en sidste gang.

Tu­ren fra Egyp­ten var dog langt­fra den la­eng­ste tur i So­lar Im­pul­se 2. Et fly, der kan fly­ve evigt I fi­re da­ge, 21 ti­mer og 51 mi­nut­ter fløj An­dré Bors­ch­berg fly­et fra Na­goya i Ja­pan over Stil­le­ha­vet til Ho­no­lu­lu i Hawaii.

Ti­den i luf­ten af­ha­en­ger dog ik­ke af fly­et, der te­o­re­tisk kan fly­ve for evigt, for­di det dri­ves frem af 17.248 me­get tyn­de sol­cel­ler, som ind­sam­ler so­le­ner­gi om da­gen og gem­mer den i li­ti­um­bat­te­ri­er, så fly­et Ved­va­ren­de ener­gi er ik­ke la­en­ge­re be­gra­en­set til en lil­le øko­lo­gisk ni­che kan hol­des i luf­ten om nat­ten.

I ste­det af­ha­en­ger det af pi­lo­ter­nes ev­ne til at hol­de ud.

So­lar Im­pul­se 2 har et vin­ge­fang som en Bo­e­ing 747, men ve­jer ik­ke me­re end en per­son­bil. Pi­lo­ter­nes kom­fort er hel­ler ik­ke i sam­me liga som de sto­re kom­merci­el­le fly.

Fly­ets co­ck­pit er kun 3,8 kva­drat­me­ter. Og sto­len, som pi­lo­ten sid­der i, fun­ge­rer bå­de som toilet og seng. Når der ik­ke er tur­bu­lens, er det nem­lig mu­ligt at slå au­to­pi­lo­ten til og ta­ge en lur – men højst 20 mi­nut­ter ad gan­gen. So­le­ner­gi er frem­ti­den Sam­ti­dig kan det sol­drev­ne fly hel­ler ik­ke må­le sig med de al­min­de­li­ge fly på ha­stig­he­den. Uden hja­elp fra jet­mo­to­rer sva­e­ver det over him­len med en ha­stig­hed på 60-90 ki­lo­me­ter i ti­men, alt af­ha­en­gigt af om det er nat el­ler dag.

Må­let med jor­d­om­rej­sen var at på­vi­se, at so­le­ner­gi kan va­e­re en kil­de til tek­no­lo­gi­er, der er na­en­som­me over for klo­dens mil­jø.

»Ved­va­ren­de ener­gi er ik­ke la­en­ge­re be­gra­en­set til en lil­le øko­lo­gisk ni­che,« som Ber­nard Pic­card har ud­trykt det.

Selv­sam­me tal­te med The Gu­ar­di­an, in­den So­lar Im­pul­se 2 lan­de­de i Abu Dha­bi.

»Jeg hå­ber, at folk for­står, at det her ik­ke kun er før­ste gang i luft­farts­hi­sto­ri­en, men og­så før­ste gang i ener­gi­hi­sto­ri­en,« sag­de den ty­de­ligt be­va­e­ge­de luft­fart­spio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.