Klar til nye kam­pe

BT - - TV - 10:40 19:45 12:05 18:10 09:10 14:00 00:00-05:35 16:30 22:00

Su­per­man har va­e­ret for­s­vun­det un­der mysti­ske om­sta­en­dig­he­der i fem år, og i den pe­ri­o­de har Me­tro­po­lis og re­sten af ver­den måt­tet kla­re sig uden hans hja­elp. Kri­mi­na­li­te­ten er ste­get eks­plo­sivt, og Lex Lut­hor er ne­top ble­vet løsladt fra det højsik­ker­heds­fa­engsel, der el­lers skul­le ha­ve va­e­ret hans hjem re­sten af li­vet. Straks er han gå­et i gang med at ud­fø­re sin hidtil mest ud­spe­ku­le­re­de plan, der går ud på at bru­ge nog­le af Su­per­mans hem­me­lig­he­der til at skaf­fe sig selv umå­de­li­ge va­er­di­er og ver­dens­her­re­døm­met! Da Su­per­man re­tur­ne­rer til Jor­den, er der sket me­get. Kvin­den, han el­sker, Lois La­ne, er ble­vet for­lo­vet og har få­et en søn. Su­per­mans ska­eb­ne er dog ulø­se­ligt for­bun­det med Me­tro­po­lis, og da hans blik mø­der Lois’ for før­ste gang i fem år, véd han, at den­ne pla­net, med al­le si­ne for­skel­li­ge, men dy­best set go­de men­ne­sker, er hans san­de hjem. Og med Lex Lut­hors plan, der bli­ver sat i gang kort ef­ter Su­per­mans til­ba­ge­ven­den, har ver­den Med­vir­ken­de: brug for hja­elp. Nu må Su­per­man igen ta­ge kam­pen op imod Lut­hor og de an­dre kri­mi­nel­le, der er myl­dret frem i hans fra­va­er. (TV 2 Zulu)

X+Y. En­gelsk dra­ma fra 2014. Pri­de. En­gelsk dra­mako­me­die fra 2014. Ped­der­sen & Fin­dus – Den lil­le dril­lepind. Tysk fa­mi­lie­film fra 2014.

Aste­rix: By­plan­la­eg­ge­ren. Fransk-bel­gisk ani­ma­tions­film fra 2014. Tra­cks. Au­stralsk dra­ma fra 2013. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014. Mirak­let i Viskan. Svensk dra­ma fra 2015. Bad Words. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2013.

Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014. Sout­h­paw. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.