Van­vids­klub­be der står i vej­en for FCKs drøm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GALEHUSET Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nens run­de tre mod FC Kø­ben­havn hjem­me i Giurgiu. Ma­ri­us Sum­u­di­ca af­so­ner en to må­ne­der lang ka­ran­ta­e­nedom for at od­dse på fod­bold­kam­pe.

Det er ulov­ligt i Ru­ma­e­ni­en, og der­for må Sum­u­di­ca ik­ke tra­e­ne si­ne spil­le­re, ik­ke sid­de på ba­en­ken i af­te­nens kamp – og hel­ler ik­ke de­le fly med si­ne spil­le­re, når de om en uge skal til returkamp i Kø­ben­havn. Han må fak­tisk over­ho­ve­det ik­ke ta­le med si­ne spil­le­re.

Og det er no­get, den flam­boy­an­te tra­e­ner ik­ke bry­der sig spe­ci­elt me­get om.

»Sa­e­so­nen be­gyn­der først for Astra, når Sum­u­di­ca er på ba­en­ken. Hol­det har in­gen chef. Det er li­ge­som, hvis du gik på ar­bej­de, men ik­ke che­fen. Jeg sto­ler på min stab, men de er vok­set i sel­ska­bet af en tra­e­ner – en fy­sisk tra­e­ner. Jeg me­ner, at den må­de jeg er født på – jeg er født som en le­der – kan va­e­re med til at for­bed­re og le­de en grup­pe. Det her hold har ik­ke tabt til no­gen i for­be­re­del­ser­ne, og jeg har slå­et Kø­ben­havn,« sag­de Sum­u­di­ca til det ru­ma­en­ske ra­diopro­gram Sport To­tal FM.

Det ci­tat ind­kaps­ler me­get godt, hvem Ma­ri­us Sum­u­di­ca er, forta­el­ler den ru­ma­en­ske jour­na­list Ema­nu­el Rosu, der skri­ver til blandt an­dre Wor­ld Soc­cer og The Gu­ar­di­an.

»Han er en tvivl­s­om ka­rak­ter. Han er me­get ex­cen­trisk. Han gi­ver kon­stant fin­ge­ren til mod­stan­der­fans, of­test til Steaua Buka­rest-fans. Og så si­mu­le­re­de han på et tids­punkt en ska­de un­der en kamp. Han er en me­get in­ter­es­sant ka­rak­ter,« si­ger Ema­nu­el Rosu og ud­dy­ber.

»80 pro­cent af ti­den ta­ler han om sig selv i tred­je­per­son. Han si­ger, at spil­ler­ne er stjer­ner­ne, men det me­ner han ik­ke. Han me­ner, at det er ham, der er. Han op­fø­rer sig, som om han er stjer­nen. Top­sco­rer De­ni­as Ali­bec spil­ler ik­ke mod FCK. Han er stjer­nen på ba­nen. Men uden ham er Sum­u­di­ca en me­get vig­tig per­son. Man må ik­ke ta­ge ham for se­ri­øst på grund af de ting, han gør uden for ba­nen. Men på ba­nen er han vig­tig,« ly­der skuds­må­let om den ho­ved­per­son, der i to må­ne­der er tvun­get ud i en birol­le. Den ri­ge oligark Det sam­me var klub­bens ejer, Io­an Ni­cu­lae. Alt­så sendt ud på si­de­linj­en. For han fik en fa­en­gels­dom på to år for ulov­ligt at ha­ve sponso­re­ret en valg­kampag­ne i sit po­li­ti­ske liv. Det så da hel­ler ik­ke ud til, at han skul­le ha­ve lov at se sit ’le­ge­tøj’, som Ema­nu­el Rosu kal­der det, spil­le Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­kamp på sta­dion. Men en ned­sat straf be­ty­der, at han i sidste uge blev prø­ve­løs-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.