FCK skal i et grup­pe­spil i år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE DAN­SKE KLUB­BER har kla­ret årets ind­le­den­de øvel­ser i Eu­ro­pa me­re end pa­ent. Ja, Dan­mark er, mens dis­se linjer skri­ves tirs­dag ef­ter­mid­dag, så­ma­end Eu­ro­pas bed­ste na­tion i den sa­e­son, vi li­ge har sat i gang. Det si­ger selv­føl­ge­lig ik­ke al­ver­den - for ik­ke at si­ge na­e­sten in­gen­ting - da eu­ro­pa­ei­sk fod­bold slet ik­ke er ble­vet vir­ke­lig­hed man­ge ste­der i Eu­ro­pa end­nu, men det forta­el­ler dog om fi­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, der i de­res 12 kam­pe har vun­det de ni og kun tabt én.

Det er en god be­gyn­del­se, som in­gen kan ta­ge fra hver­ken FC Kø­ben­havn, FC Midtjyl­land, Brønd­by el­ler Søn­derjyske, og det gør ik­ke in­ter­es­sen for at føl­ge de fi­re klub­ber min­dre, når vi i den­ne uge ta­ger fat på en helt ny fa­se af de eu­ro­pa­ei­ske kam­pe. MEST SPA­EN­DEN­DE ER det selv­føl­ge­lig at se, hvor FCK - og med dem dansk fod­bold - står i for­hold til drøm­men om igen at nå Cham­pions Le­ague. Klub­ben be­fin­der sig i dag på et an­det ni­veau, end man gjor­de de to an­dre gan­ge, hvor Stå­le Sol­bak­ken kva­li­fi­ce­re­de hol­det til den fi­ne­ste af de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Den­gang var det en re­gu­la­er sats­ning, at man in­di­mel­lem skul­le i Cham­pions Le­ague. I dag har det me­re ka­rak­ter af en drøm, man selv­føl­ge­lig for­føl­ger sta­e­digt. Men det har he­le for­å­ret va­e­ret be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, hvor me­get Stå­le Sol­bak­ken har be­to­net, hvad der bå­de er sket med FCK og det om­gi­ven­de fod­bol­d­eu­ro­pa, si­den han i 2011 se­ne­st hav­de FCK i Cham­pions Le­ague.

FCK er ble­vet en sa­el­gen­de fod­bold­klub (ek­sem­pli­fi­ce­ret ved isa­er Amar­tey-sal­get), og klub­ber, som man den­gang no­gen­lun­de kun­ne sam­men­lig­ne sig med ude i Eu­ro­pa, ar­bej­der i dag med helt an­dre bud­get­ter end FCK. Si­ger alt­så Sol­bak­ken.

Han vil selv­føl­ge­lig ger­ne i Cham­pions Le­ague, men han vil frem for alt i de kom­men­de to kam­pe mod Astra Giurgiu fra Ru­ma­e­ni­en sik­re, at klub­ben går vi­de­re og der­med er ga­ran­te­ret eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil i form af Eu­ro­pa Le­ague.

Det var rin­ge, at man ik­ke nå­e­de i et grup­pe­spil sidste år, og det vil med tan­ke på det se­tup, FCK har, va­e­re en re­gu­la­er fi­a­sko, hvis man ik­ke gør det i år.

Jeg kan hel­ler ik­ke se, hvor­for FCK ik­ke skul­le lyk­kes med det­te. Hol­det var godt i for­å­ret og ser ud til at ri­de vi­de­re på bøl­gen. Ras­mus Falk har få­et en fan­ta­stisk start, og man har sta­dig Tho­mas Dela­ney i klub­ben. Det er et godt ud­gangs­punkt, selv om man har mi­stet Ni­co­lai Jør­gen­sen. Be­kym­rin­gen in­den to for­modet sva­e­re kam­pe mod det ru­ma­en­ske mester­hold vil isa­er hand­le om, at FCK dår­ligt nok er ble­vet pres­set end­nu i sa­e­so­nen.

Crus­a­ders var en re­gu­la­er wal­ko­ver, og det sam­me var Lyng­by og Sil­ke­borg i de to åb­nings­kam­pe i Su­per­liga­en. Bed­re mod­stan­de­re kun­ne må­ske ha­ve ud­nyt­tet no­get af den de­fen­si­ve usik­ker­hed, man har kun­net få øje på un­der­vejs.

Det er den ube­kend­te for­ud for ude­kam­pen i Ru­ma­e­ni­en i af­ten. Det var rin­ge, at man ik­ke nå­e­de i et grup­pe­spil sidste år, og det vil med tan­ke på det set up, som FCK har, va­e­re en re­gu­la­er fi­a­sko, hvis man ik­ke gør det i år UDEN AT TA­GE no­get fra hver­ken FC Midtjyl­land el­ler Søn­derjyske, er ugens an­det høj­de­punkt Brønd­bys tur til Ber­lin, hvor man­ge, man­ge Brønd­by-til­sku­e­re vil va­e­re på plads i den ty­ske ho­ved­stad, hvor kam­pen spil­les på et for­ment­lig ud­solgt Ja­hnsport­park.

Brønd­by er ik­ke et sted, hvor det er ri­me­ligt at for­ven­te an­det, end at man bli­ver slå­et ud af et hold fra den ty­ske Bun­des­liga. Men det skal ik­ke stå i vej­en for at få øje på, at ener­gi­er­ne i Brønd­by li­ge nu er så me­get bed­re, end de la­en­ge har va­e­ret. Og la­eg der­til, at klub­bens nye ty­ske tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, selv­føl­ge­lig vil ha­ve spe­ci­el­le - og ani­me­ren­de - fø­lel­ser for­bun­det med at skul­le brin­ge sit hold i spil ne­top på tysk gra­es. Det bli­ver sjovt at føl­ge.

Jeg tror - og me­ner og­så, at vi skal for­ven­te - at Dan­mark får to hold vi­de­re fra den­ne run­de - FCM og FCK - alt her­u­d­over vil va­e­re ren flø­de­skum på ka­gen. BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.