Kja­er na­er­mer sig an­fø­rer­bin­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

sa­e­son, er højt på Arsè­ne Wen­gers øn­ske­sed­del i Ar­se­nal. Iføl­ge fran­ske Eu­rosport og en­gel­ske The Mir­ror er Ar­se­nal pa­rat til at be­ta­le et sted mel­lem 310 og 370 mio. kr. for Ma­hrez.

Og det er til­bud som dis­se, der fik Lei­cesters sport­s­di­rek­tør, Jon Rud­kin, til at mø­des med klub­bens thailand­ske eje­re man­dag for at ta­le om klub­bens frem­tid. Og hvor­dan de får skre­vet un­der med fem af de en­gel­ske me­stres stør­ste pro­fi­ler før den kom­men­de sa­e­son.

Kas­per Sch­mei­chel og Riy­ad Ma­hrez står for­re­st i kø­en hos sport­s­di­rek­tø­ren, og der­ef­ter er det spil­le­re som Dan­ny Drinkwa­ter, Dan­ny Simp­son og Jef­frey Schlupp, der skal hol­des i klub­ben med fle­re nul­ler på check­en.

El­lers bli­ver det en lang sa­e­son for de en­gel­ske me­stre. Lands­holds­spil­le­ren Si­mon Kja­er har in­di­mel­lem ud­sigt til at spil­le med an­fø­rer­bin­det i tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce i den kom­men­de sa­e­son. Den 27-åri­ge mid­ter­for­sva­rer er iføl­ge bold.dk ble­vet ud­na­evnt til tred­je­an­fø­rer ef­ter må­l­mand Volkan De­mi­rel og Me­h­met To­pal. »Har ne­top for­ladt pres­se­kon­fe­ren­cen. Er stolt over at bli­ve ud­na­evnt til en af klub­bens an­fø­re­re,« skri­ver Si­mon Kja­er på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.