Vi har for­stå­el­se for en lav pro­fil

BT - - OL I RIO -

MANG­LEN­DE KRI­TIK Erik Høy­er og de øv­ri­ge IOC-med­lem­mer deltager. Der kom­mer man selv­føl­ge­lig til at drøf­te si­tu­a­tio­nen.«

Kun­ne det ik­ke va­e­re en må­de at sen­de et sig­nal, hvis vo­res re­pra­e­sen­tant fra Kon­ge­hu­set gik ud og tog af­stand fra den­ne her be­slut­ning? I DIF har I va­e­ret med til at bak­ke op om Kron­prin­sen til IOC, og I har jo ta­get af­stand fra be­slut­nin­gen.

»For­melt er IOC-med­lem­met IOCs re­pra­e­sen­tant i det på­ga­el­den­de land, men selv­føl­ge­lig har vi en sa­er­lig for­bin­del­se til de dan­ske IOC-med­lem­mer. Men vi har li­ge fra star­ten va­e­ret op­ma­er­k­som på, at når der måt­te va­e­re nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor der kan va­e­re po­li­tik in­vol­ve­ret, så skal Kron­prin­sen hol­de lav pro­fil.

Så i så­dan et stor­po­li­tisk an­lig­gen­de, har I og­så en in­ter­es­se i, at han skal hol­de lav pro­fil?

»Så har vi en for­stå­el­se for, at der kan va­e­re si­tu­a­tio­ner, hvor der skal hol­des en lav pro­fil.«

Kan du for­stå, hvis folk ef­ter­ly­ser en re­ak­tion fra Kron­prin­sen som IOC-med­lem?

»Vi har som na­tio­nal olym­pisk ko­mi­te og sta­ke­hol­der i IOC gi­vet vo­res me­ning til ken­de og er i di­a­log med IOC. Så i den kon­kre­te si­tu­a­tion sy­nes jeg ik­ke, det er no­get stør­re pro­blem.«

Har I haft no­gen mu­lig­hed for at yt­re je­res hold­ning til Kron­prin­sen med et øn­ske om, at han skul­le la­eg­ge pres på IOC for at få en to­tal ude­luk­kel­se?

»Kron­prin­sen er jo for­melt set med­lem af DIFs be­sty­rel­se og får al­le in­for­ma­tio­ner, kor­re­spon­dan­ce og op­la­eg, som vi kom­mer med fra DIFs si­de. Så på den må­de er Kron­prin­sen ori­en­te­ret om, hvad DIFs hold­ning er og hvil­ke ini­ti­a­ti­ver, vi ta­ger.«

Som han så har skul­let vi­dere­for­mid­le til IOC?

»Vi blan­der os ik­ke i, hvor­dan de in­for­ma­tio­ner bli­ver brugt.«

Hvor­dan har den­ne be­slut­ning aen­dret je­res syn på IOC - hvis den har det?

»Vi an­er­ken­der, at det er en sva­er si­tu­a­tion og en knivskarp af­vej­ning, der skal la­ves. Vi hav­de ger­ne set, at be­slut­nin­gen var an­der­le­des, men nu kø­rer det på den­ne her må­de.«

Kron­prin­sen sag­de for ny­lig til Ber­ling­s­ke, at han ger­ne ta­ger ot­te år me­re i IOC. Gi­ver den­ne her be­slut­ning an­led­ning til at over­ve­je, om det over­ho­ve­det gi­ver me­ning for ham at fort­sa­et­te i IOC?

»Nej. Selv­føl­ge­lig er det her en stor og vig­tig ting, men IOC er jo sam­let set en stor stør­rel­se, som gør fan­ta­stisk man­ge go­de ting. Vi kom­mer sta­dig til at op­le­ve nog­le emi­nen­te olym­pi­ske le­ge, og den olym­pi­ske be­va­e­gel­se står sam­let set for en mas­se go­de ting. Så selv­om det­te her selv­føl­ge­lig er en stor ting, så er det trods alt kun et ele­ment i det sam­le­de bil­le­de.«

Så I bak­ker op om, at han ger­ne vil fort­sa­et­te?

»Ja.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.