Gasla­e­ka­ge og skim­melsvamp

BT - - OL I RIO -

ELENDIGE FOR­HOLD når der er så kort tid til OLstart. Sam­ti­dig er at­le­ter­ne al­le­re­de be­gyndt at kom­me til Rio for at for­be­re­de sig til de­res kon­kur­ren­cer, hvil­ket be­ty­der, at fle­re hund­re­de udø­ve­re an­kom­mer hver dag – men al­le byg­nin­ger i OL-by­en er alt­så slet ik­ke i en stand, som gør dem for­svar­li­ge at bo i. Flyt­ter ud Der er ra­ma­skrig over for­hol­de­ne fra fle­re na­tio­ner, og se­ne­st har Au­stra­li­en ta­get kon­se­kven­sen og for­ladt OL-by­en, for­di de ik­ke vil by­de de­res at­le­ter at bo der un­der de nu­va­e­ren­de for­hold.

»På grund af en ra­ek­ke pro­ble­mer i OL-by­en har jeg be­slut­tet, at in­gen på det au­stral­ske hold flyt­ter ind i den byg­ning, vi er ble­vet til­delt,« har Kit­ty Chil­ler, le­der af den au­stral­ske de­le­ga­tion, sagt iføl­ge Reu­ters.

Kit­ty Chil­ler na­ev­ner blandt an­det pro­ble­mer med gas, elek­tri­ci­tet, stop­pe­de toilet­ter, mang­len­de be­lys­ning og mang­len­de ren­gø­ring som nog­le af pro­ble­mer­ne.

De ita­li­en­ske og hol­land­ske OL­de­le­ga­tio­ner ras­ler og­så med sab­len og tru­er ar­ran­gø­rer­ne med et krav om kom­pen­sa­tion.

Danmarks chef de mis­sion, Mor­ten Rodtwitt, har li­ge­le­des va­e­ret på ba­nen med en hård kri­tik – det ske­te i we­e­ken­den, da han ef­ter an­komst til Rio ved selv­syn kun­ne kon­sta­te­re, at OL-by­en slet ik­ke er klar.

»Si­tu­a­tio­nen er ik­ke op­ti­mal. Det er der in­gen grund til at la­eg­ge skjul på. Der er man­ge fejl og mang­ler, og der ude­står me­get ar­bej­de end­nu. Det er ik­ke et dansk pro­blem, men et pro­blem som al­le de an­dre na­tio­ner i OL-by­en og­så er ramt af,« skrev Rodtwitt i en pres­se­med­del­el­se, hvor han og­så ud­dy­be­de sit syn på nog­le af pro­ble­mer­ne:

»Det er man­ge for­skel­li­ge ting. Der er pro­ble­mer med ba­de­va­e­rel­ser, toilet­ter, vand­for­sy­ning, el og så vi­de­re. Og så mang­ler der op­ryd­ning og ren­gø­ring ef­ter hånd­va­er­ker­ne. Det er man­ge for­skel­li­ge ting.«

OL i Rio af­vik­les 5.-21. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.