Hvad vil Pog­ba?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRANSFER-SPIL om, hvor­vidt hans frem­tid lig­ger i Tor­i­no, Man­che­ster el­ler et helt tred­je sted, ser ik­ke ud til at be­kym­re ham.

Flit­tigt de­ler han ud af si­ne fe­ri­e­op­le­vel­ser med Ever­tons Ro­me­lu Lukaku, den tid­li­ge­re NFL-stjer­ne Chad Jo­hn­son – bed­re kendt som Chad Ocho­cin­co – og så sin agent, Mi­no Rai­o­la, der er trå­dt me­re ind i spil­let om Pog­bas frem­tid, end en agent nor­malt vil gø­re.

Han kra­e­ver nem­lig et van­vit­tigt højt ho­norar for sin rol­le i sa­gen.

Man­dag af­ten dansk tid lag­de Pog­ba så et bil­le­de op fra sin fe­rie, hvor han sid­der i po­o­len sam­men med Rai­o­la. Og her for­sø­ger Pog­ba ty­de­lig­vis og­så at ma­ne he­le sa­gen til ro.

»Vi si­ger det he­le ved ik­ke at si­ge no­get over­ho­ve­det,« skri­ver Pog­ba i op­sla­get.

Selv­om ci­ta­tet er fa­re­tru­en­de ta­et på en po­p­sang af Ro­nan Ke­at­ing, så er det sva­ert at fin­de ud af, hvad Pog­bas mel­ding egent­lig be­ty­der. Er han ba­re så ro­lig om­kring og til­freds nok med at va­e­re i Ju­ve? El­ler er det et bluff for at la­eg­ge pres på Uni­ted?

I sidste uge meld­te fle­re me­di­er, at Pog­ba til Uni­ted var sik­ker. Det af­vi­ste Rai­o­la med det sam­me, ved på Twit­ter at skri­ve: ’Blah, blah, blah, in­tet er luk­ket.’

Det Re­al Madrid-ven­li­ge me­die AS me­ner dog at ken­de til år­sa­gen bag Pog­bas ny­li­ge In­s­ta­gram-bil­le­de. Iføl­ge dem ven­ter Pog­ba på, at Re­al Madrid blan­der sig i kam­pen. Indtil da har han ik­ke travlt.

Om det er spansk øn­sket­a­enk­ning el­ler sand­he­den – det ved kun Paul Pog­ba. Og Mi­no Rai­o­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.