Far­vel til Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FIESTAEN ER FOR­BI sand­syn­lig­vis og­så no­get na­er sidste gang, at Mar­tin Øde­gaard får lov at bol­tre sig med de øv­ri­ge første­holds­spil­le­re i den­ne om­gang.

Nu skal nord­man­den nem­lig ud­le­jes. Det skri­ver span­ske AS.

Ef­ter hjem­kom­sten i be­gyn­del­sen af au­gust skal far og rå­d­gi­ver HansErik Øde­gaard an­gi­ve­ligt til mø­de med Re­al Madrid-le­del­sen for at fin­de den ret­te klub.

Mar­tin Øde­gaard har va­e­ret halvan­det år i Re­al Madrid uden helt at kun­ne ind­fri de skyhø­je for­vent­nin­ger. Han er sta­dig kun 17 år og fyl­der 18 til de­cem­ber.

»Alt ty­der på, at han skal til Tys­kland. Re­al Madrid kan li­de spil­lesti­len i Bun­des­liga­en og den må­de, hvor­på un­ge spil­le­re kø­res ind,« si­ger AS-jour­na­li­sten Car­los Forja­nes i en ud­dy­ben­de kommentar til nor­ske VG.

Der­med vil Mar­tin Øde­gaard va­e­re den fjer­de Re­al Madrid-spil­ler, der sen­des til Bun­des­liga­en i den­ne sa­e­son, en­ten som ud­le­jet el­ler de­ci­de­ret solgt

Men det be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at va­e­re ens­be­ty­den­de med et en­de­gyl­digt exit fra den span­ske stor­klub.

Suc­ces­hi­sto­ri­en er Da­ni Car­va­jal, der i 2012 blev solgt til Bay­er Le­ver­ku­sen med en til­ba­ge­købs­klau­sul. Al­le­re­de året ef­ter blev den ind­fri­et på grund af en bla­en­den­de ind­sats, og ba­ck­en er nu fast mand hos Re­al Madrid.

VG har for­ga­e­ves for­søgt at kom­me i kon­takt med Hans-Erik Øde­gaard og mel­lem­man­den To­re Pe­der­sen for at få en kommentar. TIL BUN­DES­LIGA­EN BORJA MAYORAL Wol­fsburg JESÚS VALLEJO Ein­tra­cht Frank­furt OMAR MASCARELL Ein­tra­cht Frank­furt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.