Dan­ske bad­min­ton­spil­le­re fik hård OL-lod­tra­ek­ning

BT - - OL I RIO -

Der blev i går truk­ket lod til bad­min­ton­tur­ne­rin­gen ved OL i Rio de Ja­neiro, og lod­tra­ek­nin­gen blev set med dan­ske bril­ler gan­ske hård. Det si­ger Danmarks land­stra­e­ner, Lars Uhre, ef­ter lod­tra­ek­nin­gen.

»Sam­let set er det en sva­er lod­tra­ek­ning for os. Vi ved godt, at til OL får man ik­ke no­get fora­e­ren­de, så vo­res fokus er fort­sat på at for­be­re­de og ud­vik­le os, så vi står så sta­er­kt som mu­ligt til OL,« si­ger han i en pres­se­med­del­el­se fra Bad­min­ton Dan­mark.

Selv om dan­sker­ne ik­ke fik no­gen fora­e­rin­ger i grup­pe­spil­let, fjer­ner det ik­ke tro­en på, at målsa­et­nin­gen kan ind­fris.

»Vi tror sta­dig på, at vi kan va­e­re med i kam­pen om me­dal­jer,« si­ger Lars Uhre.

I OL-tur­ne­rin­gen spil­ler man i grup­per, som man ken­der det fra for ek­sem­pel fod­bold- el­ler hånd­bold­slut­run­der. I de fle­ste an­dre bad­min­ton­tur­ne­rin­ger spil­ler man kno­ck­out­kam­pe fra be­gyn­del­sen.

For de dan­ske sing­le­spil­le­re ga­el­der det, at man skal vin­de grup­pen for­an si­ne to mod­stan­de­re for at gå vi­de­re til kno­ck­out­fa­sen.

I doub­le­ra­ek­ker­ne går og­så an­den­plad­sen i hver grup­pe, der ta­el­ler fi­re par, vi­de­re til kno­ck­out­fa­sen. I grup­pe med ver­den­set­ter I da­mesing­le har Li­ne Kja­er­s­feldt få­et en yderst van­ske­lig lod­tra­ek­ning, da hun er kom­met i grup­pe med ver­den­set­te­ren Ca­ro­li­na Ma­rin fra Spa­ni­en. Grup­pen ta­el­ler og­så fin­nen Nan­na Vai­nio, ver­dens­rang­li­stens num­mer 63.

I her­re­sing­le er fjer­de­se­e­de­de Vik­tor Axel­sen kom­met i grup­pe med ver­dens­rang­li­stens num­mer 16 og 32.

Fem­te­se­e­de­de Jan Ø. Jør­gen­sen får for­nø­jel­sen af ver­dens num­mer 39 og 40. De to dan­ske­re kan ik­ke mø­de hin­an­den før fi­na­len.

Mixed­doub­len Chri­stin­na Pe­der­sen og Jo­a­chim Fi­s­cher Ni­el­sen, der er se­e­det som num­mer fi­re, er i grup­pe med ver­dens­rang­li­stens num­mer 6, 7 og 13.

I da­medoub­le er Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl li­ge­le­des kom­met i grup­pe med par fra ver­dens top 10.

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen mø­der blandt an­det ver­dens­rang­li­stens tred­je­bed­ste par i her­redoub­le, mens pul­jens to øv­ri­ge mod­stan­de­re på pa­pi­ret er over­kom­me­li­ge.

Se me­re un­der Re­sul­ta­ter på si­de 14.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.