Ro­nald Re­a­gans at­ten­tat­mand løsla­des

BT - - NYHEDER -

FRIHED Han har til­bragt de se­ne­ste 35 år på en in­sti­tu­tion i Was­hin­g­ton for psy­kisk sy­ge – nu er det tid til at prø­ve­løsla­de den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ro­nald Re­a­gans at­ten­tat­mand. Det vedt­og en ame­ri­kansk dom­stol i går. Dom­sto­len vur­de­rer, at den nu 61-åri­ge Jo­hn Hin­ck­ley Jr. ik­ke la­en­ge­re ud­gør en trus­sel for sig selv el­ler an­dre. Løsla­del­sen er på prø­ve de før­ste 18 må­ne­der og kan bli­ve per­ma­nent, hvis han fort­sat gør frem­skridt.

Som be­tin­gel­se skal Jo­hn Hin­ck­ley Jr. flyt­te hjem til sin mor, som i dag er 90 år og bor i Wil­li­ams­burg i sta­ten Vir­gi­nia. Des­u­den må han ik­ke gø­re brug af so­ci­a­le me­di­er, mo­bil­te­le­fon el­ler kø­re­tø­jer, uden at de so­ci­a­le myn­dig­he­der nø­je kon­trol­le­rer dis­se.

Dom­me­rens krav in­de­ba­e­rer og­så, at hver­ken han el­ler på­rø­ren­de ud­ta­ler sig of­fent­ligt, og at Hin­ck­ley Jr. fort­sat mø­des med sin psy­ki­a­ter mindst en gang om må­ne­den. Ta­et på at dø In­den Jo­hn Hin­ck­ley Jr. blev over­man­det den 30. marts 1981 for­an Hilt­on i Was­hin­g­ton, hvor at­ten­ta­tet fandt sted, nå­e­de han at ram­me tre per­so­ner: Tho­mas Dela­han­ty, lo­kal po­li­ti­be­tjent, Ti­mo­t­hy McCarth, Secret Ser­vi­ce-agent, og Ja­mes Bra­dy, pra­esi­den­tens pres­sese­kre­ta­er, som blev ramt i ho­ve­d­et og lam­met for li­vet.

Men fak­tisk var Ro­nald Re­a­gan me­get ta­et på at dø.

I se­kun­der­ne ef­ter at­ten­ta­tet blev han med vold­som kraft skub­bet ind i en pans­ret bil og kørt va­ek. Han kla­ge­de over smer­ter, som man i før­ste om­gang til­skrev det hår­de skub. Det vi­ste sig dog, at en ri­ko­chet­te­ren­de kug­le var gå­et ind li­ge un­der ven­stre arm­hu­le og vi­de­re ind i bry­stet.

Pra­esi­den­ten kol­lap­se­de, da kor­te­gen an­kom til Ge­or­ge Was­hin­g­ton Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal, og han blev om­gå­en­de ope­re­ret. Han hav­de mi­stet me­get blod, men kun­ne få uger ef­ter gen­op­ta­ge ar­bej­det som pra­esi­dent. Be­sat af Jo­die Fo­ster Ef­ter at­ten­ta­tet sag­de Jo­hn Hin­ck­ley Jr., at han skød mod pra­esi­den­ten for at im­po­ne­re sku­e­spil­le­ren Jo­die Fo­ster, som han var be­sat af.

Han blev af en jury er­kla­e­ret sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket og der­for fri­ta­get for straf.

Se­ne­re kom det frem, at han hav­de lidt af de­pres­sion og tvang­stan­ker det me­ste af sit liv.

Besa­et­tel­sen af Jo­die Fo­ster op­stod, ef­ter han gen­tag­ne gan­ge hav­de set hen­de i fil­men ’Taxi Dri­ver’, som ud­kom i 1976 – fem år før an­gre­bet på Re­a­gan.

Fle­re la­e­ger har dog i de se­ne­ste år vur­de­ret, at Jo­hn Hin­ck­ley Jr. ik­ke la­en­ge­re er pla­get af sin psy­ki­ske syg­dom, og han har tid­li­ge­re va­e­ret løsladt uden op­syn i op til 17 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.