TRUMPS VILDE

BT - - NYHEDER -

VALG I USA for­ka­er­lig­hed for den sta­er­ke mand,« si­ger De­rek Beach og fort­sa­et­ter:

»Der er en ten­dens til, at va­el­ge­re i dag fø­ler sig in­for­me­re­de på trods af, at de kun kig­ger ef­ter det, de ger­ne vil hø­re. Det be­ty­der, at de al­drig bli­ver kon­fron­te­ret med in­for­ma­tion om, at man­den er in­kom­pe­tent, når det hand­ler om f.eks. uden­rigs­po­li­tik.« Mod­stan­de­re fryg­ter ha­ev­nen I USA er po­li­ti­ske mod­stan­de­re, man­ge re­pu­bli­ka­ne­re, kom­men­ta­to­rer og po­li­ti­ske eks­per­ter dybt be­kym­re­de over, at Do­nald Trump har få­et så me­gen med­vind, at han nu spås en se­ri­øs chan­ce for at vin­de val­get.

Den ame­ri­kan­ske kom­men­ta­tor An­drew Sul­li­van skrev i nat, at Trump ik­ke en­gang prø­ver at skju­le sin agen­da. Han har blandt an­det sagt di­rek­te, at han vil bru­ge sin magt som pra­esi­dent til at for­føl­ge si­ne mod­stan­de­re og sa­et­te dem i fa­engsel. Han vil og­så gå ef­ter den frie pres­se, som det var til­fa­el­det med jour­na­li­sten Me­gyn Kel­ly. Stri­dig­he­der­ne mel­lem de to be­gynd­te i au­gust 2015 un­der en tv-de­bat, hvor Me­gyn Kel­ly stil­le­de spørgs­mål om Trumps kvin­de­syn. De kri­ti­ske spørgs­mål faldt ik­ke i god jord hos rig­man­den, der ef­ter­føl­gen­de lan­ge­de ud ef­ter tv-va­er­ten.

»Du kun­ne se, at der var blod på vej ud af hen­des øj­ne, og ja, der var blod på vej ud af hen­de overalt,« for­tal­te Do­nald Trump til CNN.

Ud­ta­lel­ser som dis­se har for­ar­get man­ge, men Trumps til­ha­en­ge­re ser ham som man­den, der, som en di­rek­tør i en pri­vat virk­som­hed, kan ban­ke lan­det op igen. Pro­ble­met er blot, for­kla­rer eks­per­ter, at man som pra­esi­dent slet ik­ke har så me­get hand­le­fri­hed som en di­rek­tør til at gø­re, som man vil. Kampag­ne blot­tet for fak­ta »He­le hans kampag­ne har na­er­mest va­e­ret blot­tet for fak­ta. Men man er ba­re nødt til at for­stå, at fak­ta er li­ge­gyl­digt for dem, der lyt­ter til ham,« si­ger Mads Fug­le­de.

Kun ét sy­nes at stå klart: Hvis Do­nald Trump gør al­vor af nog­le af si­ne få po­li­ti­ske vi­sio­ner, så kan det få vold­som­me kon­se­kven­ser for det me­ste af ver­den. Bl.a. har han til­sy­ne­la­den­de en kø­re­plan for, hvor­dan den enor­me ame­ri­kan­ske stats­ga­eld kan bli­ve af­vik­let, op­ly­ser De­rek Beach. Den går ud på, at han vil for­hand­le en af­ta­le på plads, som be­ty­der, at for hver dol­lar ame­ri­ka­ner­ne skyl­der, vil kre­di­to­rer­ne få et mar­kant min­dre be­løb. Men det er en far­lig vej at gå, vur­de­rer pro­fes­soren:

»Hvis han står fast på det, vil det for­ment­lig be­ty­de, at ver­den­s­ø­ko­no­mi­en vil gå ra­bun­dus, men det er for­ment­lig no­get, han vil kun­ne gø­re som pra­esi­dent. Det er ri­me­lig vildt, og det kan bli­ve de­ci­de­ret far­ligt,« si­ger De­rek Beach. OPFORDRING På den ef­ter­hån­den en­de­lø­se li­ste over kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser fra den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump, blev der i går til­fø­jet end­nu én. Det ske­te, da den 70-åri­ge mil­li­ar­da­er på et pres­se­mø­de di­rek­te op­for­dre­de den rus­si­ske pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin til at ha­cke den de­mo­kra­ti­ske mod­stan­der Hil­lary Cl­in­tons pri­va­te ser­ver.

»Rusland, hvis I lyt­ter, jeg hå­ber at I er i stand til at fin­de de 30.000 email, der mang­ler (fra Cl­in­tons com­pu­ter). Jeg tror, at I vil bli­ve be­løn­net for det af vo­res pres­se,« sag­de Do­nald Trump iføl­ge New York Ti­mes, med hen­vis­ning til Hil­lary Cl­in­tons brug af en pri­vat email-ser­ver i sin tid som uden­rigs­mi­ni­ster.

Her skal hun an­gi­ve­ligt ha­ve slet­tet 30.000 pri­va­te email fra ser­ve­ren, in­den hun over­drog li­ge så man­ge til ar­ki­ve­ring hos uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Ik­ke ven med rus­ser­ne Do­nald Trumps opfordring til Pu­tin kom­mer i kølvan­det på be­skyld­nin­ger om, at den rus­si­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har ha­ck­et sig ind på den de­mo­kra­ti­ske le­del­ses mail­ser­ver i par­ti­ho­ved­kvar­te­ret og sendt 20.000 mail vi­de­re til Wikile­aks. An­gi­ve­ligt i et for­søg på at gø­re vej­en til Det Hvi­de Hus nem­me­re for den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat.

Men iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP af­vi­ste Do­nald Trump samt­li­ge be­skyld­nin­ger om, at Rusland skul­le stå bag la­e­ka­gen.

»Det er så langt ude, det er så lat­ter­ligt,« sag­de den 70-åri­ge rig­mand og af­vi­ste li­ge­le­des be­skyld­nin­ger­ne om hans eg­ne for­bin­del­ser til Pu­tin.

»Jeg har in­tet at gø­re med Rusland. Men jeg vil­le da ae­r­lig talt øn­ske, at jeg hav­de den slags magt. Jeg vil­le el­ske at ha­ve den slags magt,« lød det i går fra Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.