Uden­rigs­po­li­tik

BT - - NYHEDER -

De­rek Beach:

Do­nald Jo­hn Trump 14. ju­ni 1946 (70 år)

Gift med Mela­nia Trump, far til Ivanka, Tif­fa­ny, Bar­ron, Eric og Do­nald Trump, Jr.

Si­ne mil­li­ar­der, som han pri­ma­ert har tjent i ejen­doms­bran­chen, og si­ne sta­er­kt kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser om kvin­der, ind­van­dre­re, jour­na­li­ster og an­dre de se­ne­ste år.

»Det han me­re el­ler min­dre har sagt, er: ‘Stol på mig. Jeg ved, hvad jeg la­ver. Jeg er en suc­ces­fuld for­ret­nings­mand, og det er kun mig, der kan gø­re det her.’ Kon­kret har han sagt, at han vil be­gra­en­se ind­van­drin­gen og ha­ve byg­get en mur. Så har han vars­let en skat­tere­form, der er ut­ro­lig en­kel, men som og­så stort set al­le øko­no­mi­ske eks­per­ter kal­der rag­na­rok. Han øn­sker at sa­en­ke skat­ter­ne mar­kant, så der ska­bes dy­na­mik i øko­no­mi­en. Han har og­så sagt, at Oba­ma-ca­re skal va­ek, men ik­ke hvad der skal er­stat­te det. Men der er fort­sat man­ge ube­sva­re­de spørgs­mål, og det er et hi­sto­risk tyndt pro­gram.«

»Hans sto­re num­mer er, at han øn­sker at la­ve nog­le nye og bed­re fri­han­del­s­af­ta­ler, som han sy­ste­ma­tisk vil gå igen­nem. Han me­ner, at de ame­ri­kan­ske for­hand­le­re har va­e­ret for dår­li­ge. Men han si­ger ik­ke rig­tig, hvad og hvor­dan han vil gø­re – ud­over at han si­ger, at han ved, hvor­dan man for­hand­ler, og at folk skal sto­le på ham. Hvis han bli­ver valgt, kan man må­ske for­ven­te, at den sto­re fri­han­del­s­af­ta­le mel­lem EU og USA bli­ver sat på pau­se. Men der vil kom­me et ra­ma­skrig fra er­hvervs­li­vet, for­di det tran­sat­lan­ti­ske for­hold er så vig­tigt for beg­ge par­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.