For­svars- og sik­ker­heds­po­li­tik

BT - - NYHEDER -

De­rek Beach: »Han si­ger, at han er et ge­ni, for­di han si­ger, at de Na­to-al­li­e­re­de skal be­ta­le me­re, men det af­slø­rer hans uvi­den­hed om, at det i 25 år har va­e­ret ame­ri­kansk po­li­tik at få an­dre lan­de til at be­ta­le me­re. Men nu si­ger han, at han først vil se på om et land, der bli­ver in­va­de­ret af et ik­ke-Na­to-land, har be­talt det, lan­det skal, og hvis ik­ke lan­det har det, vil han ik­ke hja­el­pe. Hvis han gør al­vor af det, er Na­to død. Så kan man fo­re­stil­le sig, at der kom­mer et eu­ro­pa­ei­sk al­ter­na­tiv. Han har og­så sagt, at det må­ske kun­ne va­e­re en god idé, hvis Ja­pan og Syd­korea fik atom­vå­ben, så ame­ri­ka­ner­ne ik­ke be­hø­ver at be­skyt­te dem. Det er bå­de et brud med kon­ven­tio­ner, men vid­ner og­så om man­gel på for­stå­el­se af spil­let mel­lem Ki­na og de an­dre re­gio­na­le mag­ter i Asi­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.