Kvin­den der skal be­sej­re Trump

BT - - NYHEDER -

USA-VALG vil gå ek­stremt hårdt til sin mod­stan­der. Nøg­le­or­de­ne bli­ver frygt og util­reg­ne­lig­hed.

»De­mo­kra­ter­ne vil for­sø­ge at over­be­vi­se va­el­ger­ne om, at det sim­pelt­hen er for far­ligt at va­el­ge Do­nald Trump som pra­esi­dent. Den frygt, han selv har lukre­ret på, skal Hil­lary Cl­in­ton ven­de imod ham,« vur­de­rer Met­te Nøhr Claus­høj, USA-eks­pert og ek­stern lek­tor i ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske kampag­ner ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Jeg tror, at hun vil gø­re alt for at bli­ve så kon­kret som over­ho­ve­det mu­ligt i valg­kam­pen,« vur­de­rer USA-ken­der Mads Fug­le­de.

»Indtil vi­de­re har Trump va­e­ret me­get vag, og det har na­er­mest ik­ke va­e­ret til at op­spo­re kon­kret po­li­tisk ind­hold fra hans si­de. Der­for vil Hil­lary for­sø­ge at få Trump til at for­hol­de sig til de få ting, han har sagt, han ger­ne vil gen­nem­fø­re,« si­ger Mads Fug­le­de.

Nog­le af de få om­rå­der, hvor Do­nald Trump har meldt kon­kret ud, har va­e­ret om­kring sin uden­rigs­po­li­tik. Han har blandt an­det vars­let et op­gør med Na­to-sam­ar­bej­det, og tid­li­ge­re ar­gu­men­te­ret for, at blandt an­dre Ja­pan og Syd­korea bur­de an­skaf­fe sig si­ne eg­ne atom­vå­ben, frem for at lan­de­ne skal va­e­re af­ha­en­gi­ge af USA’s be­skyt­tel­se mod Nord­korea og Ki­na. Vilde Na­to-ud­mel­din­ger »Hans ud­mel­din­ger om Na­to og om atom­vå­ben er fuld­sta­en­dig uhør­te i ame­ri­kansk sik­ker­heds­po­li­tik. Jeg tror, at Hil­lary Cl­in­ton vil for­sø­ge at ud­stil­le Do­nald Trump, lidt på sam­me må­de som Lyn­don B. Jo­hn­son ud­stil­le­de den re­pu­bli­kan­ske Bar­ry Goldwa­ter i ved val­get i 1964,« si­ger Met­te Nøhr Claus­høj.

Ne­top den­ne valg­kamp blev be­rømt for de­mo­kra­ter­nes brug af et ét mi­nut langt re­k­la­mes­pot, den så­kald­te ’Dai­sy-ad’, hvor et na­er­bil­le­de af en lil­le pi­ge to­ne­de frem på de ame­ri­kan­ske tv-ska­er­me.

I re­k­la­men ta­el­ler en stem­me ned fra 10, hvor­ef­ter en ato­m­eks­plo­sion kom­mer til sy­ne. Re­k­la­men blev kun vist én en­kelt gang, og for­må­let var ud­stil­le den re­pu­bli­kan­ske mod­kan­di­dat Bar­ry Goldwa­ter som et yderst far­ligt valg som man­den med nøg­ler­ne til USAs ato­mar­se­nal, ef­ter han hav­de talt om at gø­re brug af atom­vå­ben i Viet­nam-kri­gen. »Hil­lary Cl­in­ton vil gø­re alt for at di­stan­ce­re sig fra Do­nald Trump. Hun vil vi­se, at han far­lig og util­reg­ne­lig, og jeg tror, de­mo­kra­ter­ne vil prø­ve at ud­nyt­te usik­ker­he­den og fryg­ten for, hvad Trump kan fin­de på, hvis han bli­ver valgt,« si­ger Met­te Nøhr Claus­høj. Indtil vi­de­re har Trump va­e­ret me­get vag, og det har na­er­mest ik­ke va­e­ret til at op­spo­re kon­kret po­li­tisk ind­hold fra hans si­de. Der­for vil Hil­lary for­sø­ge at få Trump til at for­hol­de sig til de få ting, han har sagt, han ger­ne vil gen­nem­fø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.