Ja­nus Fri­is var Chri­sti­nas sto­re støt­te

BT - - NYHEDER -

NAERE VENNER Sky­pe-mil­li­ar­da­e­ren og iva­er­ksa­et­te­ren Ja­nus Fri­is og Christina Knud­sen dan­ne­de par i fi­re år. De mød­te hin­an­den i 2006, da hun var 36, og han var 29. Beg­ge bo­e­de i Lon­don, og al­le ven­te­de, at de vil­le bli­ve gift. »Vi er ik­ke kun el­sken­de, men og­så venner, som­me ti­der na­er­mest som sø­ster og bror. Vi har et fan­ta­stisk liv sam­men. Hun er mit livs ka­er­lig­hed, og det var ka­er­lig­hed ved før­ste blik, da vi mød­tes,« for­tal­te den el­lers no­to­risk pri­va­te Fri­is til Ek­stra Bla­det i 2007.

Me­get ty­der på, at Ja­nus Fri­is og­så var Christina Knud­sens sto­re ka­er­lig­hed, og at mø­det med ham aen­dre­de me­get for jet­set-pi­gen, der hav­de le­vet en no­get om­tum­let til­va­e­rel­se indtil da. Det forta­el­ler en kil­de, der har kendt Christina Knud­sen, si­den hun var en lil­le pi­ge, til BT.

»Hun hav­de en me­get sva­er barn­dom. Jeg har al­tid haft ondt af hen­de. Hun har vir­ke­lig ik­ke haft de bed­ste kort på hån­den, men det får hun, da hun mø­der Ja­nus, og de bli­ver me­get gla­de for hin­an­den. Men hun er klar til at stif­te fa­mi­lie, og det er han ik­ke, så de blev eni­ge om at gå hver til sit i fuld for­dra­ge­lig­hed,« forta­el­ler kil­den, der un­der­stre­ger, at det tid­li­ge­re ka­e­re­ste­par for­blev go­de venner, og at Ja­nus Fri­is uden tvivl har va­e­ret klar til at hja­el­pe øko­no­misk i for­hold til even­tu­el be­hand­ling.

»Han var en af hen­des al­ler­stør­ste støt­ter, der var ved hen­des si­de til det sidste. Han har vir­ke­lig va­e­ret der for hen­de,« for­kla­rer kil­den.

I 2014 for­tal­te Christina Knud­sen i et in­ter­view med Eve­ning Stan­dard, at hun drøm­te om at få børn. Hvis ik­ke si­ne eg­ne, så en­ten bonus­børn el­ler adop­te­re­de. Hun skul­le ba­re li­ge mø­de den rig­ti­ge.

Det lyk­ke­des desva­er­re ik­ke, in­den hun dø­de alt for ung.

»Hun mød­te ba­re al­drig prin­sen og fik børn, som hun hav­de hå­bet på,« si­ger kil­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.