’ ’

BT - - DEBAT -

Det er

Met­te Abil­gaards sko­lens be­kym­rin­ger, men jeg fo­re­stil­ler an­svar at un­der­vi­se mig jo ik­ke, at al­le børn fra i det lil­le pro­blem, mor­gen af skal spi­se mor­gen­mad på

ele­ver­ne, men det som mang­len­de mor­gen­mad er, i fol­ke­sko­len. Det er der­i­mod må­let, ste­det for at ta­ge fat og se på de stør­re er fora­el­dre­nes at der skal va­e­re et til­bud til de børn, pro­ble­mer, der kan va­e­re i hjem, hvor som ik­ke får mor­gen­mad hjem­me­fra.

an­svar, at de er i bør­ne­ne ik­ke spi­ser mor­gen­mad. Selv­føl­ge­lig kan man godt bå­de I ste­det for ba­re at gi­ve bør­ne­ne en stand til det ha­ve et til­bud om mor­gen­mad i skål hav­re­gryn og et ae­b­le, bør sko­len fol­ke­sko­len og sam­ti­dig va­e­re af den kig­ge på klas­sen og se på, om der er børn, hvis fora­el­dre over­be­vis­ning, at det er fora­el­dre­nes an­svar, at de­res har ud­for­drin­ger, i ste­det for at ta­ge an­sva­ret fra børn får mor­gen­mad. Jeg for­står ik­ke, hvor­for de­bat­ten al­le dem, der godt kan fin­de ud af det. Det er sko­lens skal bli­ve så sort-hvid. an­svar at un­der­vi­se ele­ver­ne, men det er fora­el­dre­nes an­svar, at de er i stand til det.

MAN LØSER KUN

sik­kert kun­ne få et me­re li­ge sam­fund, hvis vi tog alt an­svar fra fora­el­dre og gav det til sko­len. Fora­el­dre er for­skel­li­ge, men det er ik­ke et pro­blem. I ste­det for at smø­re le­ver­postej­en tyndt ud ved at hja­el­pe al­le børn, bør man i ste­det fo­ku­se­re på dem, som re­elt har pro­ble­mer der­hjem­me.

VI VIL DA

børn fra res­sour­cesva­ge hjem, der ik­ke får mor­gen­mad hjem­me­fra. Det kan bå­de va­e­re, for­di fora­el­dre­ne sim­pelt­hen ik­ke ta­en­ker over, at de skal ha­ve mor­gen­mad, men det kan og­så va­e­re, at de ik­ke mag­ter at løf­te den go­de fora­el­drerol­le. Det er må­let at sik­re, at de børn og­så får mor­gen­mad, og der er jo in­gen børn, som vil va­el­ge en skål hav­re­gryn i sko­len frem for mor­gen­mads­hyg­ge med fa­mi­li­en.

DET ER TYPISK JEG FOR­STÅR GODT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.