Min­dre skat og me­re ar­bej­de

BT - - DEBAT -

Agur­ke­ti­den, som vi en­gang kend­te den, har va­e­ret af­lyst i år. Ti­den hvor po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re brug­te som­me­ren på at dis­ku­te­re luf­ti­ge og li­ge­gyl­di­ge po­li­ti­ske for­slag, har i år va­e­ret af­løst af me­re al­vor­li­ge em­ner. Bre­xit, som­me­rens man­ge ter­r­or­anslag i Eu­ro­pa og Mel­le­mø­sten, den ita­li­en­ske bank­kri­se, Do­nald Trump som pra­esi­dent­kan­di­dat til ver­dens vig­tig­ste em­be­de og me­get me­re. Der har end­da ik­ke va­e­ret me­get plads i som­mer­de­bat­ten til dansk po­li­tik. Den de­bat, der dog har va­e­ret om dansk po­li­tik, har ik­ke va­e­ret li­ge­gyl­dig og den har va­e­ret pra­e­get af ét ord: 2025plan.

PANELET Den plan, Løk­ke ger­ne vil dis­ku­te­re, hand­ler ene og ale­ne om at skaf­fe pen­ge til at for­gyl­de dem i top­pen

TIL EFTERÅRET ER det re­ge­rin­gens hen­sigt at frem­la­eg­ge en så­kaldt 2025-plan. Et pro­gram for den øko­no­mi­ske po­li­tik frem mod år 2025. Helt ef­ter dre­je­bo­gen har det hand­let om at ska­be ind­tryk af, at Dan­mark står på en bra­en­den­de plat­form og er ’nødt til’ at fo­re­ta­ge sto­re valg, som skal ’red­de dansk øko­no­mi’.

Der­for har man i det sidste par må­ne­der kun­net hø­re fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen si­ge, at han for­be­re­der ’et ka­ta­log af ube­ha­ge­lig­he­der’. Det kan in­de­hol­de man­ge ting. Nog­le af de ’ube­ha­ge­lig­he­der’ er at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren yder­li­ge­re, el­ler at sløj­fe se­ni­o­rjob-ord­nin­gen. DA DEN DAVAERENDE Løk­ke­r­e­ge­ring sam­men med Dansk Fol­ke­par­ti og De Ra­di­ka­le be­slut­te­de at ud­fa­se ef­ter­løn­nen, blev et pla­ster på sår­et, at man ind­før­te se­ni­o­rjob-ord­nin­gen, som trods alt skul­le ba­ne vej­en for, at der rent fak­tisk var job til dem, der ik­ke kun­ne gå på ef­ter­løn i frem­ti­den.

Dan­mark har ver­dens hø­je­ste pen­sions­al­der. In­gen an­dre lan­de i ver­den (ja, det er sandt) kom­mer til at gå se­ne­re på pen­sion end dan­sker­ne. Og de re­for­mer, der blev ind­ført i SR-re­ge­rin­gens tid, da­ek­ker vo­res be­hov for ar­bejds­kraft i frem­ti­den.

Når det er til­fa­el­det, hvor­for skal der så la­ves nye ind­greb, som tvin­ger folk til at ar­bej­de me­re? Jo, det er en­kelt. Ind­gre­be­ne og nedska­e­rin­ger­ne skal bru­ges til at fi­nan­si­e­re yder­li­ge­re skat­tesa­enk­nin­ger, og helst i top­pen. Der er in­gen an­den for­kla­ring.

Desva­er­re er man­ge me­di­er Pe­ter Hum­mel­gaard, hop­pet med på pra­e­mis­sen om, at Dan­mark har brug for en øko­no­misk plan, hvor vi ska­e­rer yder­li­ge­re i tryg­he­den og tvin­ger men­ne­sker, der ik­ke kan ar­bej­de, til at ar­bej­de me­re. In­gen stil­ler spørgs­må­let: Hvor­for? Der­for har det som­me­ren igen­nem og­så va­e­ret et til­ba­ge­ven­den­de spørgs­mål til mit par­ti: ’Hvor­når frem­la­eg­ger I je­res egen 2025-plan?’

Der er in­gen tvivl om, at der er ud­for­drin­ger i dansk øko­no­mi. For­bru­ger­til­li­den er for lav, ut­ryg­he­den i for­hold til frem­ti­den for stor, der in­ve­ste­res for lidt og spa­res for me­get op. Alt det er med til at hol­de va­ek­sten ne­de. Men løs­nin­gen på de ud­for­drin­ger er ik­ke at sa­en­ke skat­ten for dem i top­pen på be­kost­ning af at ska­e­re me­re ned for dem, der har al­ler­mest brug for tryg­hed. SOCIALDEMOKRATERNE DELTAGER AL­TID ger­ne i for­hand­lin­ger, når vi er i op­po­si­tion. Vi ind­går og­så ger­ne kon­kre­te af­ta­ler, når vi kan ryk­ke tin­ge­ne i me­re ret­fa­er­dig ret­ning. Men vi skyl­der ik­ke at frem­la­eg­ge en 2025-plan. For den plan, Løk­ke ger­ne vil dis­ku­te­re, hand­ler ene og ale­ne om at skaf­fe pen­ge til at for­gyl­de dem i top­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.