La­e­gen kan ik­ke h

BT - - NYHEDER -

LAEGEMANGEL ko­ne, som bak­ker mig op. El­lers gik det hel­ler ik­ke. Jeg har kun holdt halvan­den uges fe­rie de sidste to år, for jeg kan ik­ke be­de en kol­le­ga vi­ka­ri­e­re i la­en­ge­re tid. Bå­de for­di jeg selv har så man­ge pa­tien­ter, at det vil­le va­e­re uover­sku­e­ligt for en kol­le­ga at skul­le pas­se min prak­sis oveni si­ne eg­ne pa­tien­ter, og for­di jeg ik­ke vil­le kun­ne gø­re gen­ga­eld,« si­ger Tho­mas Kirk Kja­ers­gaard.

Hvor­dan ma­er­ker pa­tien­ter­ne, at du har så man­ge at ta­ge dig af?

»Det er ble­vet sva­e­re­re at kom­me til la­e­ge. Jeg har an­sat to sy­geple­jer­sker, som står for bl.a. blod­prø­ver og kon­trol­be­søg af pa­tien­ter med for højt blod­tryk, suk­ker­sy­ge og kol. Jeg har og­så spa­ret på sy­ge­be­søg, og sendt en sy­geple­jer­ske i ste­det. El­lers ta­ger jeg det ef­ter ar­bejds­tid. Vi har stor set und­gå­et de lan­ge ven­te­ti­der, men til gen­ga­eld sid­der jeg med pa­pir­ar­bej­det om af­te­nen, når kli­nik­ken er luk­ket.« Kun­ne va­el­ge og vra­ge Tho­mas Kirk Kja­ers­gaard vur­de­rer, at pro­ble­met al­le­re­de var op­stå­et, da han selv be­gynd­te i 1996, hvor han kun­ne va­el­ge og vra­ge mel­lem til­bud­de­ne. Det ta­ger 11-12 år at ud­dan­ne en prak­ti­se­ren­de la­e­ge. Først 6,5 år på uni­ver­si­te­tet og der­ef­ter 5 års kli­ni­ker­fa­ring. På det tids­punkt er de fle­ste la­e­ger godt etab­le­ret med ae­g­te­fa­el­le og børn og ik­ke nem­me at over­ta­le til at flyt­te.

»Jeg tror, at der er nødt til at bli­ve ud­dan­net fle­re la­e­ger og så kun­ne man må­ske hja­el­pe med at sik­re ae­g­te­fa­el­len job og bør­ne­ne go­de in­sti­tu­tions­og sko­le­plad­ser. Men po­li­ti­ker­ne er og­så nødt til at kig­ge på al­men prak­sis nu, li­ge som de gjor­de med sy­ge­hu­se­ne for år til­ba­ge,« si­ger Tho­mas Kirk Kja­ers­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.