’Vi har brug for et nyt

BT - - NYHEDER -

LAEGEMANGEL I Ski­ve må til­flyt­te­re kø­re 12 km til Bal­ling, når de skal til la­e­ge. I Naks­kov le­ver 11.000 bor­ge­re med vi­ka­ri­e­ren­de la­e­ger i en ’ud­bud­s­kli­nik’. I Tårs må 4.598 pa­tien­ter de­les om den sam­me la­e­ge. Hver fem­te la­e­ge­prak­sis bli­ver fora­e­ret va­ek. Ek­semp­ler­ne på et ska­evt sund­heds­sy­stem bli­ver ty­de­li­ge­re og ty­de­li­ge­re: I ud­kants­om­rå­der­ne må folk al­le­re­de nu vaen­ne sig til, at drøm­men om den lo­ka­le fa­mi­li­ela­e­ge er en sa­ga blot. Det kan bli­ve frem­ti­den for end­nu fle­re af os, når fle­re ae­l­dre la­e­ger går på pen­sion, si­ger bå­de la­e­ger, re­gio­ner og for­ske­re.

BT har den se­ne­ste må­ned be­skre­vet, hvor­dan mang­len på prak­ti­se­ren­de la­e­ger ska­ber ka­os i lan­dets ud­kants­om­rå­der. Lan­ge ven­te­ti­der, stres­set per­so­na­le og rod i pa­pi­rer­ne.

Sam­ti­dig har de re­ste­ren­de la­e­ger et re­kord­højt an­tal pa­tien­ter. Fra 2007 til 2016 steg an­tal­let af pa­tien­ter pr. la­e­ge fra 1.484 til 1.664 vi­ser en op­gø­rel­se fra de prak­ti­se­ren­de la­e­gers or­ga­ni­sa­tion, PLO.

Fol­ke­tin­gets Sund­heds-og AEl­dre­ud­valg har dog bedt om en de­tal­je­ret re­de­gø­rel­se over top ti over de la­e­ger med flest pa­tien­ter i hver re­gion. Og så ser bil­le­det plud­se­lig langt me­re al­vor­ligt ud: Op til 4.500 pa­tien­ter pr la­e­ge, an­sa­et­tel­se af hja­el­pe­per­so­na­le som f.eks. sy­geple­jer­sker og nød­løs­nin­ger med ud­bud­s­kli­nik­ker og re­gions­kli­nik­ker med la­e­ge­vi­ka­rer for at lø­se pro­ble­mer­ne.

Sund­hed­s­ø­ko­nom, pro­fes­sor Jakob Kjel­l­berg for­kla­rer, at der i prin­cip­pet er la­e­ger nok i Dan­mark. Pro­ble­met er ba­re, at de ik­ke gi­der bosa­et­te sig i ud­kants­om­rå­der­ne. Uba­lan­ce i sund­heds­sy­ste­met »Der er kom­met en uba­lan­ce i sund­heds­sy­ste­met, som Dan­ske Re­gio­ner og de prak­ti­se­ren­de la­e­gers or­ga­ni­sa­tion PLO er nødt til at lø­se. Der skal na­tur­lig­vis va­e­re et for­nuf­tigt til­bud al­le ste­der i lan­det. Men der er ta­le om et af­ta­le­ba­se­ret sy­stem, der skal fast­la­eg­ges gen­nem overenskom­sten,« for­kla­rer Jakob Kjel­l­berg.

Overenskom­sten fast­la­eg­ger bl.a. et norm­tal på 1.600 pa­tien­ter som gra­en­sen for, hvor­når la­e­gen kan si­ge stop for til­mel­ding. Men de 1.600 pa­tien­ter kan va­e­re en stør­re el­ler min­dre ar­bejds­byr­de af­ha­en­gig af, hvor la­e­gens prak­sis lig­ger.

I ud­kants­om­rå­der og ghet­to­om­rå­der ta­ger en kon­sul­ta­tion va­e­sent-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.