Ryt­te­ri­et-stjer­ne får in­ter­na­tio­nal rol­le

BT - - NYHEDER -

TYSK TV-FILM Man­ge dan­ske­re gri­ne­de lystigt med, når sa­ti­re­pro­gram­met ’Ryt­te­ri­et’ rul­le­de over tv-ska­er­me­ne. Her kun­ne man fra uge til uge blandt an­det føl­ge med i hi­sto­ri­en om snob­ber­ne Fritz og Poul, der bli­ver spil­let af sku­e­spil­ler­ne Mar­tin Buch og Ras­mus Bo­toft. Ras­mus Bo­toft skal nu spil­le en helt an­den rol­le end den usym­pa­ti­ske rig­mand Fritz fra DRpro­gram­met. Den 44-åri­ge sku­e­spil­ler har nem­lig lan­det en stor rol­le i en tysk tv-film ved navn ’Ein Som­mer In Dä­ne­mark’. Det op­ly­ser Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion i en pres­se­med­del­el­se. Sku­e­spil­le­ren skal spil­le ka­rak­te­ren Mads Sø­borg, der er mu­se­ums­di­rek­tør for Rug­s­ted­lund. Til trods for at Ras­mus Bo­tofts rol­le age­rer le­der for et dansk mu­se­um, fo­re­går sku­e­spil­let på tysk. Den tysk­ta­len­de rol­le bli­ver iføl­ge Ras­mus Bo­toft og­så en ud­for­dring, hvor­for han i lø­bet af som­me­ren har va­e­ret i sprog­tra­e­ning. »Jeg er ut­ro­lig glad for den­ne op­ga­ve, det er en ud­for­dring at spil­le på tysk, men ud­for­drin­ger har man godt af. Jeg ta­ler gan­ske godt tysk, da jeg li­ge ef­ter mu­rens fald ar­bej­de­de som ju­le­tra­es­sa­el­ger i Leipzig og al­tid har va­e­ret en flit­tig ga­est i Ber­lin,« si­ger Ras­mus Bo­toft. Ras­mus Bo­toft er ik­ke den ene­ste sku­e­spil­ler, hvis ty­ske spro­gev­ner bli­ver ud­for­dret, da bå­de Kir­sten Ole­sen og Jan­nie Faurs­chou og­så kan op­le­ves i fil­men. Fil­men ’Ein Som­mer In Dä­ne­mark’ er ne­top nu i gang med at bli­ve ind­spil­let i Kø­ben­havn, og den ty­ske spil­le­film for­ven­tes at få pre­mi­e­re i 2017. /ritzau/ FOKUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.