Ho­norar­sy­stem’

BT - - NYHEDER -

lig la­en­ge­re tid, for­di folk er me­re sy­ge og der kan va­e­re sprog­bar­ri­e­rer. I et om­rå­de med man­ge un­ge stu­de­ren­de i Kø­ben­havn, Aar­hus og Oden­se vil der til gen­ga­eld ik­ke va­e­re man­ge, der of­te kig­ger for­bi la­e­gens kon­sul­ta­tion. Men den prak­ti­se­ren­de la­e­ge af­løn­nes på sam­me må­de overalt, og det vil Dan­ske Re­gio­ner ger­ne aen­dre på, så der ta­ges høj­de for pa­tien­ter­nes al­der, køn, til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det og ud­dan­nel­ses­ni­veau.

»Vi er nødt til at aen­dre ho­norar­struk­tu­ren, for det er klart, at la­e­ger­ne helst vil va­e­re der, hvor de ra­ske bor. Hvis de i ste­det af­løn­nes ef­ter, hvor­dan sund­heds­pro­fi­len er på de­res pa­tien­ter og ef­ter, hvor go­de de er til at gø­re pa­tien­ter­ne min­dre sy­ge, så vil­le det va­e­re et me­re ri­me­ligt sy­stem,« si­ger na­est­for­mand i Dan­ske Re­gio­ner Jens Sten­ba­ek (V).

Det kan ly­de som om, at I ta­ler for me­re bu­reau­kra­ti?

»Nej, tva­er­ti­mod, der vil va­e­re ta­le om min­dre end i dag. Men vi vil og­så ha­ve fokus på, om folk bli­ver ra­ske af den be­hand­ling, de får,« si­ger Jens Sten­ba­ek. Ram­mer so­ci­alt ska­evt For­man­den for de prak­ti­se­ren­de la­e­ger, Chri­sti­an Frei­tag, vil ik­ke ta­ge hul på de kom­men­de for­hand­lin­ger i me­di­er­ne. Men han er enig i, at det er helt uac­cep­ta­belt, at der ik­ke er li­ge ad­gang til sund­hed i he­le lan­det.

»Vi ved, at det ram­mer so­ci­alt ska­evt og går ud over de sva­ge­ste. Ud­vik­lin­gen er gå­et i den for­ker­te ret­ning de sidste ti år. Det stør­ste pro­blem er, at la­e­ger­ne sy­nes, det er me­re at­trak­tivt at ar­bej­de på ho­spi­ta­ler, i in­du­stri­en el­ler med forsk­ning. Der er jo in­gen ar­bejds­løs­hed, så de va­el­ger selv, hvor de vil ta­ge an­sa­et­tel­se,« si­ger Chri­sti­an Frei­tag.

Sam­let set mang­ler der i øje­blik­ket 110 prak­ti­se­ren­de la­e­ger..

Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen (S) er na­est­for­mand i Fol­ke­tin­gets Sund­heds-og AEl­dre­ud­valg og bo­sid­den­de i Nord­jyl­land, hvor pro­ble­met er størst. »Det her skal lø­ses, for det går ud over pa­tien­ter­ne. Vi har hørt ek­semp­ler på helt op til fem ugers ven­te­tid for at kom­me til la­e­gen på Lol­land, og det er helt uhold­bart. Folk kan dø af det.

Den geo­gra­fi­ske ulig­hed er sti­gen­de, og det skal mi­ni­ste­ren ta­ge an­svar for. Min for­vent­ning er, at der bå­de vil va­e­re op­ma­er­k­som­hed og vil­je til at lø­se pro­ble­mer­ne. Der er brug for alt an­det end usik­ker­hed og hårdt to­ne­fald ved de kom­men­de for­hand­lin­ger,« si­ger Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.