Turist­fly til An­tark­tis

BT - - NYHEDER -

KOLD FE­RIE Fra 2018 bli­ver det mu­ligt for turi­ster at boo­ke en fly­bil­let til An­tark­tis fra Ar­gen­ti­na. Det skri­ver avi­sen La Na­cion. Ar­gen­ti­na vil ud­byg­ge in­fra­struk­tu­ren om­kring lan­dings­ba­nen på forsk­nings­sta­tio­nen Ma­ram­bio, så den kan ta­ge imod tur­bopro­p­fly fra sel­ska­bet La­de.

Hidtil er ba­sen kun ble­vet be­nyt­tet af mi­li­ta­er­fly.

»Pro­ces­sen med at god­ken­de fly­ve­sta­tion Ma­ram­bio til ci­vi­le flyv­nin­ger blev be­gyndt sidste år,« si­ger stats­se­kre­ta­er Wal­ter Ceb­ba­los fra det ar­gen­tin­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um.

»Men før al­min­de­li­ge turi­ster kan sa­et­te fod på luft­ba­sen, skal dens tek­ni­ske in­fra­struk­tur op­gra­de­res,« til­fø­jer han.

Blandt an­det skal ra­dar- og an­dre elek­tro­ni­ske sy­ste­mer for­bed­res, så pi­lo­ter kan an­ven­de flyin­stru­men­ter til at lan­de, når sigt­bar­he­den er dår­lig.

Ma­ram­bio lig­ger cir­ka 3.330 ki­lo­me­ter syd for Bu­enos Ai­res. Om­kring 100 vi­den­skabs­folk og tek­ni­ke­re ar­bej­der på den per­ma­nen­te ba­se, der og­så skal ud­vi­des, så der bli­ver plads til turi­ster.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.