’Ver­den er i krig’

BT - - NYHEDER -

PAVEBESØG Pa­ve Frans, der ons­dag ind­led­te et be­søg i Po­len, si­ger, at de se­ne­ste an­greb - her­i­blandt tirs­da­gens drab på en pra­est i Frank­rig - er be­vis på, at »ver­den er i krig«. »Vi må ik­ke va­e­re ban­ge for at si­ge sand­he­den. Ver­den er i krig, for­di den har mi­stet fre­den,« si­ger pa­ven til nyheds­bu­reau­et AFP.

Han un­der­stre­ger, at der ik­ke er ta­le om en krig om re­li­gion, men der­i­mod en krig om at ha­ve mag­ten over folk og om øko­no­mi­ske in­ter­es­ser. ’Re­li­gio­ner vil ha­ve fred’ Pa­ven skul­le på før­ste­da­gen af sit be­søg i Po­len le­de en gud­stje­ne­ste i Krakow, in­den han skul­le mø­des med hund­redt­u­sin­der af un­ge i an­led­ning af Ver­dens Ung­doms­dag Wor­ld Youth Day.

»Når jeg ta­ler om krig, ta­ler jeg om kri­ge om in­ter­es­ser, pen­ge, res­sour­cer og ik­ke om re­li­gion. Al­le re­li­gio­ner vil ger­ne ha­ve fred - det er de an­dre, der vil ha­ve krig,« si­ger han.

Pa­ve­be­sø­get i Po­len og det sto­re ung­doms­mø­de er ble­vet over­skyg­get af det bruta­le drab på den 86-åri­ge fran­ske pra­est Ja­cques Ha­mel, som blev dra­ebt un­der en mor­geng­ud­stje­ne­ste tirs­dag. Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for an­gre­bet.

»Den hel­li­ge pra­est, som dø­de i det øje­blik, hvor han tjen­te kir­ken, er et af of­re­ne. Men der er man­ge of­re krist­ne, uskyl­di­ge, børn,« si­ger pa­ve Frans. Ap­pel til po­lak­ker­ne Ud over mø­der med un­ge ka­to­lik­ker skal pa­ven fø­re sam­ta­ler med pra­esi­dent An­drzej Du­da og pre­mi­er­mi­ni­ster Be­a­ta Szyd­lo.

Pa­ven op­for­drer po­lak­ker­ne til at ta­ge imod men­ne­sker på flugt fra kon­flik­ter og nød, hvor­med han ud­for­drer den pol­ske høj­re­fløjs­re­ge­ring, som af­vi­ser at ta­ge de­res del af byr­den un­der den va­er­ste flygt­nin­ge­kri­se i Eu­ro­pa si­den An­den Ver­denskrig.

»Det er vig­tigt, at der er en ån­de­lig be­redt­hed til at by­de dem, der er på flugt fra krig og nød, vel­kom­men, og at der er so­li­da­ri­tet med dem, som har få­et fra­ta­get fun­da­men­tale ret­tig­he­der som tros­fri­hed,« si­ger han.

Pa­ven vil og­så be­sø­ge Aus­chwitz og mø­de over­le­ven­de fra døds­lej­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.