Myste­ri­et om Emi­lie - dag for dag

BT - - NYHEDER -

10. juli: Den 17-åri­ge Emi­lie Meng blev sidst set søn­dag mor­gen kl. 04, da hun tog af­sked med to ve­nin­der ved Kor­sør Sta­tion. Hun skul­le ha­ve va­e­ret på ar­bej­de som kir­kesan­ger søn­dag mor­gen, men mød­te ik­ke op. 12. juli: Om af­te­nen valg­te de fri­vil­li­ge, der si­den søn­dag hav­de ledt ef­ter den for­s­vund­ne pi­ge, at stop­pe ef­ter­søg­nin­gen. 13. juli: Po­li­ti­et ef­ter­ly­ste vid­ner, ef­ter en ung kvin­de blev set gå­en­de i Kor­sør tid­ligt søn­dag mor­gen i om­rå­det syd for Kon­ge­bro­ens ud­mun­ding i Tår­n­borg­vej til syd for Hals­sko­v­bro­en. Bl.a. en per­son­bil, der om­kring kl. 05.05 stand­se­de op syd for rund­kørs­len, hvor Gam­le Ba­ne­gårds­plads mun­der ud i Tår­n­borg­vej. En ung mand iført hvid skjor­te og stu­den­ter­hue steg ud af bi­len. Der­ef­ter kør­te bi­len ad Tår­n­borg­vej i ret­ning mod Hals­sko­v­bro­en. Kort ef­ter er en cyk­list iført or­an­ge ar­bejd­s­tøj ble­vet set på Hals­sko­v­bro­en, hvor ved­kom­men­de kør­te i ret­ning mod Tår­n­borg­vej. 13. juli: Kri­mi­nal­po­li­ti­et over­tog sa­gen. Som et des­pe­rat håb blev der op­ret­tet en ind­sam­ling til Emi­lies for­svin­den, og al­le do­na­tio­ner vil gå til en du­sør til den, som kan kom­me med et af­gø­ren­de tip, op­ly­ses det på Fa­ce­book-si­den ’Ef­ter­søg­nin­gen af Emi­lie Meng’. 13. juli: Po­li­ti­et af­vi­ste, at Emi­lie har vist liv­s­tegn på Fa­ce­book, selv­om venner på det so­ci­a­le me­die hav­de for­talt, at hun hav­de va­e­ret ak­tiv og hav­de set de be­ske­der, de hav­de sendt til hen­de, si­den hun for­svandt. 14. juli: De ef­ter­ly­ste vid­ner fra det tids­punkt, hvor Emi­lie for­svandt, meld­te sig til po­li­ti­et. Men de har ik­ke set den un­ge pi­ge. 15. juli: Po­li­ti­et send­te dyk­ke­re i van­det ved hav­nen i Kor­sør for an­den gang på en uge. 17. juli: Fa­mi­li­en er for­stå­e­ligt nok vold­somt fru­stre­ret over den ulyk­ke­li­ge si­tu­a­tion. Så de send­te de­res 17-åri­ge ka­e­re en rø­ren­de be­sked:’Li­ge me­get hvad der er sket, så er der in­tet, der er så slemt, at vi ik­ke kan kla­re det sam­men. Venner vil kom­me og gå. Ka­e­re­ster vil bli­ve ud­skif­tet. Men fa­mi­lie vil al­tid va­e­re fa­mi­lie. Så, Emi­lie, hvis du sid­der der­u­de og la­e­ser med. Va­er nu sød at kom­me hjem igen’. 17. juli: 400 fri­vil­li­ge led­te ef­ter Emi­lie i Kor­sør, ko­or­di­ne­ret af or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­le i sam­ar­bej­de med po­li­ti­et. 19. juli: Et vid­ne ha­ev­der at ha­ve set Emi­lie i Hor­sens. Men da­gen ef­ter må po­li­ti­et kon­sta­te­re, at det ik­ke var Emi­lie. 21. juli: Po­li­ti­et op­for­dre­de folk til at gi­ve mel­din­ger, om de har fun­det el­ler set ta­sker i na­er­he­den af Kor­sør Sta­tion. Sam­ti­dig blev der sendt en he­li­kop­ter i luf­ten for at af­sø­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.