Du­sør ha­e­vet til 100.000 kr.

BT - - NYHEDER -

DU­SØR Be­lø­bet er en for­dob­ling af det nu­va­e­ren­de be­løb på 40.000 kr., og det gi­ver en be­trag­te­ligt hø­je­re ud­skriv­ning til den, som kom­mer med det tip, der gør, at Emi­lie bli­ver fun­det. Den 17-åri­ge pi­ge har va­e­ret va­ek i me­re end to uger og blev sidst set 10. juli klok­ken 04:00 om mor­ge­nen ved Kor­sør Sta­tion. Men da bå­de po­li­ti og fri­vil­li­ge ik­ke fandt ét ene­ste spor, op­ret­te­de Emi­lie Mengs fa­et­ter Ro­bin Witz­ner en ind­sam­ling.

’Kri­mi­nal­po­li­ti­et har over­ta­get sa­gen, men vi er desva­er­re sta­dig fuld­sta­en­dig mag­tes­lø­se og på bar bund. Som et des­pe­rat håb er der nu ble­vet op­ret­tet en ind­sam­ling til Emi­lies for­svin­den. 100 pct. af al­le do­na­tio­ner vil gå til en du­sør. Det tip, der med­vir­ker til, at Emi­lie bli­ver fun­det, vil få ud­be­talt he­le du­sø­ren’, skrev han på Fa­ce­book-si­den ’Ef­ter­søg­ning af Emi­lie Meng’. Hen­ven­del­se til BT Fa­mi­li­en for­må­e­de selv at skra­be 40.000 kr. sam­men til du­sø­ren, men så modt­og BT en mail fra en per­son, som øn­sker at va­e­re ano­nym. Ved­kom­men­de vil­le over­fø­re et en­kelt be­løb, så du­sø­ren kun­ne kom­me op på 100.000 kr.

Den ano­ny­me do­nor har for­kla­ret til BT, at ved­kom­men­de ik­ke øn­sker sin iden­ti­tet of­fent­lig­gjort - hel­ler ik­ke over­for Emi­lie Mengs egen fa­mi­lie, da do­na­tio­nen er gi­vet i med­fø­lel­se med fa­mi­li­en uden øn­ske om no­gen an­er­ken­del­se for ini­ti­a­ti­vet.

»Det er vir­ke­lig stort. Jeg er ble­vet kon­tak­tet af man­ge, der ger­ne vil over­fø­re pen­ge til du­sø­ren, men først vil gø­re det, når du­sø­ren skal ud­be­ta­les, men her vil per­so­nen ba­re over­fø­re pen­ge­ne med det sam­me.

Så det er ret over­va­el­den­de,« si­ger Ro­bin Witz­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.