•AFor ler ned­t­u­ren

BT - - NYHEDER -

REGNSKAB Det var ik­ke så grelt som ven­tet blandt reg­ned­ren­ge­ne hos ver­dens ban­ker, men elek­tro­nik­gi­gan­ten Ap­ple gik sta­dig mar­kant til­ba­ge i an­det kvar­tal. Det vi­ser sel­ska­bets regnskab, der blev of­fent­lig­gjort sent tirs­dag dansk tid. I de tre må­ne­der, der slut­te­de med ju­ni, faldt Ap­ples om­sa­et­ning med 15 pro­cent. Det be­ty­der dog, at Ap­ple sta­dig kun­ne no­te­re sig at ha­ve solgt for 42,4 mil­li­ar­der dol­lar, 287 mil­li­ar­der kro­ner.

Det blev om­sat til et re­sul­tat på 7,8 mil­li­ar­der dol­lar, et dyk på over en fjer­de­del.

»Vi er gla­de for at kun­ne rap­por­te­re et regnskab, der vi­ser en stør­re ef­ter­spørgsel og en bed­re ud­vik­ling, end vi hav­de for­ven­tet ved be­gyn­del­sen af kvar­ta­let,« skri­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tim Cook i regn­ska­bet.

Sel­ska­bet, der ce­men­te­re­de sin rol­le som ab­so­lut kon­ge af elek­tro­nik med lan­ce­rin­gen af iPho­nen i 2007, solg­te 40,4 mil­li­o­ner af slagsen i kvar­ta­let. En spids fle­re end ven­tet af ana­ly­ti­ker­ne, der føl­ger ak­tien, iføl­ge Reu­ters, men sta­dig et fald på 15 pro­cent. Styrt­dyk­ker i Ki­na Sal­get i Ki­na ras­le­de ned til 8,8 mil­li­ar­der dol­lar fra 13,2 mil­li­ar­der dol­lar i sam­me pe­ri­o­de 2015. Fak­tisk var det kun i Ja­pan, at sal­get steg år til år.

På po­si­tivsi­den steg om­sa­et­nin­gen i di­vi­sio­nen ser­vi­ces, der in­klu­de­rer ap­psto­re, med små 20 pro­cent til seks mil­li­ar­der dol­lar.

»Vo­res ser­vi­ces-di­vi­sion vok­se­de, og om­sa­et­nin­gen i App Sto­re var den hø­je­ste no­gen­sin­de, da an­tal­let af in­stal­la­tio­ner og an­tal­let af hand­len­de kun­der sat­te re­kord,« skri­ver fi­nans­di­rek­tør Luca Ma­e­stri i regn­ska­bet.

Det er an­det kvar­tal i streg, at det går ned ad bak­ke for Ap­ple, hvis ak­tier da og­så er fal­det små ti pro­cent i 2016.

Sel­ska­bet er trods til­ba­ge­gan­gen fort­sat et af ver­dens al­ler­stør­ste med en mar­kedsva­er­di på astro­no­mi­ske 530 mil­li­ar­der dol­lar, 3585 mil-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.