Fø­rer­lø­se bus­ser ram­mer Dan­mark

BT - - NYHEDER -

BUS UDEN RAT de selv­kø­ren­de bus­ser med nav­net Ol­li kø­re rundt på ve­je­ne. Og iføl­ge borg­me­ster i Vest­him­mer­land Kom­mu­ne Knud Kri­sten­sen (K)så hand­ler det om ef­fek­ti­vi­se­ring.

»Vi er en stor kom­mu­ne med me­get trans­port­tid, og vo­res be­reg­nin­ger vi­ser, at vi sam­men­lagt har 30-40 fuld­tids­an­sat­te, der kø­rer bil uaf­brudt. Den tid er bed­re brugt på, at de ar­bej­der,« si­ger han til In­for­ma­tion.

Ol­li er en del­vist 3D-prin­tet el­bil med plads til 12 per­so­ner. Det fø­rer­lø­se kø­re­tøj er de­sig­net af det ame­ri­kan­ske bil­fir­ma Lo­cal Mo­tors, mens BestMi­le le­ve­rer sik­ker­heds­sy­ste­met.

Pas­sa­ge­rer vil va­e­re i stand til at gi­ve kø­re­tø­jet ta­le­kom­man­do­er, og Ol­li plan­la­eg­ger selv ru­ten og fin­der vej. Fon­den Au­to­no­mous sam­ar­bej­der med en hem­me­lig part­ner for at ind­kø­be og im­ple­men­te­re Ol­li-bus­ser­ne. Fon­dens di­rek­tør Hen­rik Schär­fe, forta­el­ler, at man er de før­ste til at im­ple­men­te­re den selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi i kom­mu­nalt re­gi. Skal ha­ve kon­trol­lant Fa­erds­els­lo­ven gør imid­ler­tid, at de fø­rer­lø­se bus­ser skal ha­ve en slags kon­trol­lant med.

»Vi sa­et­ter en steward ind, som kan tryk­ke på stopk­nap­pen, hvis alt an­det skul­le fejle,« si­ger Hen­rik Schär­fe til BT.

Men han på­pe­ger, at et sam­ar­bej­de med myn­dig­he­der­ne ger­ne skal fø­re til, at bi­ler­ne kan kø­re helt uden en fø­rer.

De fø­rer­lø­se bus­ser kal­der på spørgs­mål om sik­ker­hed. For hvad hvis f.eks. et barn lø­ber ud for­an et af kø­re­tø­jer­ne?

»Bi­len vil kun­ne nå at brem­se, hvis et lil­le barn sprin­ger ud for­an få me­ter fra kø­re­tø­jet. Re­ak­tion­s­ti­den er me­get, me­get lil­le,« for­kla­rer Hen­rik Schär­fe.

Lek­tor i kun­stin­tel­li­gens ved Danmarks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) Tho­mas Bo­lan­der gla­e­der sig til at føl­ge de nye bus­ser.

Men han gør op­ma­er­k­som på, at fø­rer­løs tek­no­lo­gi ik­ke al­tid vil re­a­ge­re som men­ne­skets hjer­ne.

»Man tra­e­ner de selv­kø­ren­de bus­ser ved at vi­se dem en mas­se ek­semp­ler fra tra­fik­ken. Men men­ne­sker er sta­dig bed­re til at gen­ken­de ob­jek­ter om­kring os.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.