Den rø­de re­bel

BT - - NAVNE -

50 ÅR I DAG I en tid hvor po­li­ti­ske ud­mel­din­ger of­te er ør­ken­van­drin­ger, er fol­ke­tings­med­lem og tid­li­ge­re mi­ni­ster Met­te Gjer­skov en re­to­risk oa­se. Tag nu ek­sem­pel­vis det twe­et, som hun ud­send­te sidste år på valg­da­gen, da det stod klart, at hen­des par­ti, Socialdemokraterne, tab­te re­ge­rings­mag­ten, og Dansk Fol­ke­par­ti blev det stør­ste bor­ger­li­ge par­ti:

»AE­r­lig talt. DF er nog­le svag­pis­se­re. Med val­gre­sul­ta­tet føl­ger an­sva­ret. Tag det nu på jer. I kan ik­ke va­e­re i op­po­si­tion. Va­el­ger­ne har talt.«

Met­te Gjer­skov – 50 år i dag – er bram­fri og uden om­s­vøb. Det er AE­r­lig talt. DF er nog­le svag­pis­se­re. Med val­gre­sul­ta­tet føl­ger an­sva­ret. Tag det nu på jer. I kan ik­ke va­e­re i op­po­si­tion. Va­el­ger­ne har talt mu­ligt, at hun kan ta­le chri­sti­ans­borgsk, men hun gør det sja­el­dent. Tilsva­ren­de har hun la­ert sig det po­li­ti­ske spil på Chri­sti­ans­borg, men hun spil­ler det på sin egen fa­con. For nok har hun la­ert, at loy­a­li­tet med sin egen po­li­ti­ske le­del­se be­løn­nes med go­de ord­fø­rer­po­ster og mi­ni­stertjan­ser, men der er gra­en­ser for, hvad par­ti­et skal for­ven­te fra hen­de. Ska­e­re, nej! Det kom se­ne­st til ud­tryk i ja­nu­ar i år, hvor hun stem­te imod de ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger, som Socialdemokraterne hav­de ind­gå­et en af­ta­le med Løk­ke-re­ge­rin­gen om. Af­ta­len bød Gjer­skov – der er par­tiets ud­vik­lings­ord­fø­rer – imod, for­di den bå­de in­de­holdt stram­nin­ger på asy­l­om­rå­det og nedska­e­rin­ger i ud­vik­lings­bi­stan­den. »Det her lov­for­slag mang­ler en helt over­ord­net ba­lan­ce. I mi­ne øj­ne kan vi ik­ke bå­de ska­e­re her­hjem­me og der­u­de. Jeg må kun­ne se, at vi hja­el­per et el­ler an­det sted,« sag­de hun i den for­bin­del­se til TV2. Met­te Gjer­sko­vs kri­tik af par­ti­linj­en og der­med og­så den nye S-le­der Met­te Fre­de­rik­sen vak­te op­sigt, men vilj­en til at si­ge fra er hver­ken ny el­ler over­ra­sken­de. Tørkla­e­de­lov, nej! Til­ba­ge i 2008 var det Fre­de­rik­sens for­ga­en­ger, Hel­le Thor­ning-Sch­midt, Gjer­skov gik i clinch med. Den­gang hand­le­de det om et for­slag fra S-le­del­sen om tørkla­e­de­for­bud, som bød hen­de imod: »Jeg me­ner ik­ke, at der er be­hov for tørkla­e­de­for­bud i det her land, for det bi­dra­ger til split­tel­sen og mista­en­ke­lig­gø­rel­sen af mus­li­mer i det her land,« sag­de hun den­gang til Ber­ling­s­ke. I krig med bøn­der­ne Bredsi­den mod den davaerende S-le­der pla­ce­re­de ik­ke Met­te Gjer­skov i skam­me­kro­gen. I hvert fald blev hun til­budt lidt af en drøm­mepost som fø­de­va­re­mi­ni­ster, da S-R-SF-re­ge­rin­gen kom til fa­det i 2011. Den agro­nom­ud­dan­ne­de Gjer­skov – der i øv­rigt bor på en gård i Gund­sø­mag­le – var in­den ti­den i po­li­tik en år­ra­ek­ke an­sat som fuld­ma­eg­tig i Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et. Som mi­ni­ster blev hun af kri­ti­ke­re be­skyldt for at va­e­re me­re op­ta­get af mil­jø­be­skyt­tel­se end af land­bru­gets vil­kår for at kun­ne at dri­ve en øko­no­misk ba­e­re­dyg­tig for­ret­ning. Sa­er­ligt en ny randzo­ne­lov, der for­bød pløj­ning i en af­stand af min­dre end ti me­ter langs 25.000 ki­lo­me­ter vand­løb over he­le Dan­mark, fik land­ma­end over he­le lan­det til at ha­e­ve høty­ven i vre­de.

Det ryste­de ik­ke Gjer­skov, der tru­e­de med end­nu skrap­pe­re reg­ler.

Det blev imid­ler­tid ik­ke til no­get, året ef­ter blev hun fy­ret i en mi­ni­ster­ro­ka­de, og blev i ste­det for­mand for Uden­rigs­po­li­tisk Na­evn. Den post måt­te hun gi­ve slip på sidste år ef­ter val­get, hvor hun ud­over ud­vik­lings­ord­fø­rer-po­sten blev for­mand for Eu­ro­pa­ud­val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.