Blod­bad om børn

BT - - TV -

Dren­ge er og bli­ver dren­ge, og nog­le gan­ge kom­mer de op at top­pes. I det­te til­fa­el­de er det dog gå­et over ge­vind, idet Pe­ne­l­opes og Mi­cha­els søn kom­mer hjem med en fla­ek­ket la­e­be og en øde­lagt tand. Det lyk­kes fora­el­dre­ne at lok­ke ud af ham, hvem der slog ham, og da de ik­ke me­ner, at kon­flik­ter skal lø­ses med vold, in­vi­te­rer de over­falds­man­dens fora­el­dre over for at ta­le om epi­so­den og fast­slå, hvad der egent­lig ske­te. Som de pa­e­ne men­ne­sker, de er, duk­ker ”bøl­lens” fora­el­dre, Nan­cy og Alan, selv­føl­ge­lig op. Det fo­re­går me­get pa­ent og hø­fligt alt sam­men, men hver af de fi­re pa­e­ne men­ne­sker har de­res egen dags­or­den for mø­det. Hver isa­er vil de fi­re voks­ne, an­svar­li­ge men­ne­sker ger­ne gø­re, hvad der er rig­tigt og der­med fo­re­gå de­res dren­ge med et godt ek­sem­pel. Men de vil og­så ger­ne ha­ve ret. Som ti­mer­ne går, og kaf­fen bli­ver skif­tet ud med no­get sta­er­ke­re for at dys­se sin­de­ne lidt ned, skin­ner rid­ser­ne i den pa­e­ne over­fla­de me­re og me­re Med­vir­ken­de: In­struk­tion: igen­nem. Ue­nig­he­den bli­ver me­re åben­lys – og­så mel­lem ae­g­te­fa­el­ler­ne – og al­li­an­cer dan­nes på kryds og tva­ers. (DR K)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.