RAS­MUS F

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

REDNINGSMAND FC Kø­ben­havn sva­e­ver li­ge så stil­le mod et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil. På ryg­gen af den Falk, de har hen­tet på den an­den si­de af Sto­re­ba­elt, og som i af­tes vi­ste, at han ik­ke ba­re kan va­e­re en af­gø­ren­de spil­ler i Su­per­liga­en. Han kan og­så va­e­re det i Eu­ro­pa. Ras­mus Falk kom ind ef­ter en ti­mes tid, brug­te et par mi­nut­ter på at spil­le Tho­mas Dela­ney fri ef­ter en bryst­ta­em­ning, og så var ru­ma­en­ske Astra Gi­ur­gi­us 1-0-fø­ring ud­lig­net, og FC Kø­ben­havn fik plud­se­lig et me­re end ha­e­der­ligt re­sul­tat med til re­tur­kam­pen i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen om en uge i Kø­ben­havn.

1-1 var godt for FCK ef­ter en som­mer­ho­sten­de ind­sats i den før­ste ti­mes tid, og ef­ter­føl­gen­de var Falk og­så glad for sin af­gø­ren­de rol­le i den vig­ti­ge kamp.

»Jeg star­te­de ude, og det kom­mer jeg nok og­så til nog­le gan­ge i frem­ti­den. Og i dag pas­se­de det mig fak­tisk godt at kom­me sent ind i kam­pen, for vi vidste, at vi var i bed­re fy­sisk form end dem,« sag­de Falk til TV3+.

Og det var en vig­tig kamp for FC Kø­ben­havn. En af de to vig­tig­ste kam­pe den­ne sa­e­son. For en sam­let sejr over Astra be­ty­der nem­lig grup­pe­spil, og det er ik­ke så lidt vig­tigt for Stå­le Sol­bak­kens pro­jekt. Eu­ro­pae-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.