ALKTASTISK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

isk fod­bold skal va­e­re en tra­di­tion, som det har va­e­ret før i klub­ben. Det er her, Sol­bak­ken kan løf­te si­ne spil­le­re op på en ny hyl­de til en an­den salgs­pris. Se ba­re, når nord­man­den ta­ler om Dela­ney og et fo­re­stå­en­de skif­te.

Og det er og­så Eu­ro­pa, der gør, at Sol­bak­ken kan lok­ke spil­le­re. Han kan ik­ke la­en­ge­re kon­kur­re­re øko­no­misk med klub­ber på nav­ne­ma­es­sigt sam­me ni­veau – men han kan over­ta­le med en god kar­ri­e­re­plan og eu­ro­pa­ei­sk fod­bold.

Det gjor­de han med Ras­mus Falk – og det blev han be­løn­net for, da Falk lag­de op til Tho­mas Dela­neys 1-1-mål og alt­så spar­ke­de fa­vo­ritva­er­dig­he­den over på kø­ben­hav­ner­nes ba­ne­halv­del.

»Vi vil­le me­get ger­ne ha­ve vun­det, men vi hav­de ger­ne solgt den for 1-1 før kam­pen. De er sva­e­re at spil­le imod, når de kom­mer for­an. Vi fik et stort tag på kam­pen, ef­ter at vi fik vaen­net os til de­res tak­ti­ske aen­drin­ger. Jeg er me­get til­freds med kam­pen ef­ter en dår­lig start,« sag­de Sol­bak­ken til TV3+, før han kig­ge­de frem mod re­tur­kam­pen i Te­lia Par­ken på ons­dag.

»Vi ved, at det bli­ver sva­ert. Vi har spil­let mod Astra to gan­ge nu. Vi har tabt en, spil­let en uaf­gjort, og nu hå­ber vi, at vi kan vin­de na­e­ste gang. Vi går på ba­nen for at vin­de kam­pen, ik­ke for at spil­le 0-0,« sag­de Sol­bak­ken.

Men mon ik­ke, at han al­li­ge­vel vil knyt­te na­e­ver­ne i Skip­per Skra­ek-stil, hvis re­tur­kam­pen en­der 0-0? For så skal FC Kø­ben­havn som mini­mum spil­le Eu­ro­pa Le­ague i efteråret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.