En kram­mer fr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Val­gren som klas­se­ments­håb sat­te fart, kom først over bro­en og und­gik der­med at bli­ve ha­eg­tet af ef­ter det uheld, som ram­te Alex Ras­mus­sen fra Team Co­loQu­i­ck Cult midt på bro­en. Det sat­te blandt an­dre Lars Boom (Asta­na) ud af spil­let.

Hel­dig­vis for Mads Würtz Sch­midt kom han og­så med i front­grup­pen, der sat­te tem­po frem mod mål­stre­gen og de tre om­gan­ge, der skul­le kø­res i Es­b­jerg by. For­hånds­fa­vo­rit­ter som Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff) og Sø­ren Kragh An­der­sen (Team PostNord Dan­mark) und­gik li­ge­le­des et stør­re tidstab ved Kam­mer­slu­sen, men for­di Mads Würtz Sch­midt stak af sted med Ben­na­ti, tog han med hja­elp fra en hø­je­re fart og lidt bonus­se­kun­der hen­holds­vis 18 og 19 se­kun­der på de to dan­ske kol­le­ga­er. Ik­ke fa­vo­rit – end­nu Det go­de ud­gangs­punkt i klas­se­men­tet øde­lag­de ik­ke li­ge­frem hu­mø­ret hos Mads Würtz Sch­midt - el­ler Bjar­ne Ri­is for den sags skyld. In­den lø­bet var den spink­le, men hur­ti­ge U23-ver­dens­me­ster i en­kelt­start ud­råbt som en af out­si­der­ne, og med den sta­er­ke pra­e­sta­tion og en en­kelt­start i Ny­borg for­u­de lå det li­ge for at spør­ge, om Mads Würtz Sch­midt nu er fa­vo­rit til at vin­de lø­bet. Den pra­e­mis køb­te han ik­ke.

»Der er sta­dig man­ge, som kan la­ve no­get godt i klas­se­men­tet. Vej­le-eta­pen (3. eta­pe, red.) er hård i år, og en­kelt­star­ten (4. eta­pe, 19,6 ki­lo­me­ter i og om­kring Ny­borg på Fyn, red.) er lidt la­en­ge­re, end den ple­jer at va­e­re. Det er sta­dig et ungt løb, men jeg har et godt ud­gangs­punkt,« er­kend­te han.

Og ne­top Ri­is vil­le hel­ler ik­ke ud­rå­be Würtz Sch­midt til fa­vo­rit. Ri­is har set for man­ge ting i sin lan­ge tid som ryt­ter og se­ne­re hol­de­jer til, at no­get som helst skal pu­stes op el­ler ta­ges for gi­vet. Han vil­le dog ger­ne med­gi­ve, at ud­sig­ter­ne er spa­en­den­de.

»Kla­rer Mads Vej­le-eta­pen med de bed­ste, så ser det rig­tig godt ud,« sag­de Bjar­ne Ri­is.

Trods gla­e­den blev beg­ge no­get me­re al­vor­li­ge i an­sigts­ud­tryk­ket, da de for­tal­te om de­res syn på Würtz Sch­midts mu­lig­he­der i klas­se­men­tet. Mon ik­ke det aen­drer sig til­ba­ge til de man­ge smil i Es­b­jerg, hvis den 21-åri­ge, blon­de dan­sker står øverst på po­di­et ef­ter søn­da­gens løbs­af­slut­ning på Fre­de­riks­berg og bli­ver ud­na­evnt til vin­der af PostNord Dan­mark Rundt?

An­det skul­le va­e­re ma­er­ke­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.