Fod­bold­far­ce i Rio

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG KAN IK­KE KOM­ME, CHEF!

»Jeg har nok i star­ten ta­enkt me­re med hjer­tet end med hjer­nen, og det er klart, at OL fø­lel­ses­ma­es­sigt er no­get stør­re, men jo ta­et­te­re vi er kom­met på, des me­re har jeg ta­enkt over, hvad der er bedst for min kar­ri­e­re,« si­ger Yus­suf Poul­sen til Ca­nal 9s Kas­per Mar­ker.

Dan­ske­ren af­vi­ser i sam­me in­ter­view, at han er ble­vet pres­set til at gø­re det af RB Leipzig, men han be­kra­ef­ter, at de har haft sam­ta­ler om det. Dår­lig ti­m­ing Af­bud­det kom­mer på et ut­ro­lig uhel­digt tids­punkt for land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen, der over for BT ik­ke vil kom­me na­er­me­re ind på, hvor­dan di­a­lo­gen har va­e­ret med an­gri­be­ren.

»Jeg er selv­føl­ge­lig rig­tig ae­r­ger­lig over af­bud­det fra Yus­suf. Det er en be­slut­ning, han har truf­fet ef­ter di­a­log med klub­ben, og det ta­ger jeg til ef­ter­ret­ning. Jeg kan ik­ke gø­re så me­get an­det,« si­ger han.

Ud­ta­gel­sen har va­e­ret én stor ho­ved­pi­ne for Ni­els Fre­de­rik­sen, der har få­et man­ge af­bud. Sto­re pro­fi­ler som Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Vik­tor Fi­s­cher hav­de i før­ste om­gang få­et fri­pas til at spil­le tur­ne­rin­gen, men da beg­ge skif­te­de klub, aen­dre­de det sig.

Og det er ik­ke kun Dan­mark, der har haft pro­ble­mer. Det er og­så kom­met frem, at Sve­ri­ges OLlands­hold har få­et 53 af­vis­nin­ger. Hvor man­ge den dan­ske land­stra­e­ner har få­et er uklart, men den pro­fil­fat­ti­ge trup kun­ne ty­de på en del.

Og­så Uf­fe Bech meld­te i går af­bud. Det skyl­des, at han sta­dig ik­ke er kom­met sig helt over sin kna­eska­de. Indtil vi­de­re er kun OBs Jacob Bar­rett Laur­sen ud­ta­get som er­stat­ning, men DBU af­ven­ter at få en dis­pen­sa­tion fra FIFA på at få Dort­mund-ta­len­tet Jacob Bruun Lar­sen med og­så.

»Selv­føl­ge­lig er det to mar­kan­te af­bud, men jeg er me­get fortrøst­nings­fuld i for­hold til trup­pen. Det her be­ty­der ik­ke, at vi aen­drer vo­res målsa­et­ning. Vi vil ger­ne vi­de­re fra grup­pen,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.