For sent, Yus­suf Poul­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OM T0 DA­GE rej­ser de før­ste dan­ske fod­bold­spil­le­re mod Rio, hvor lands­hol­det spil­ler dets før­ste OL-kamp 4. au­gust. Men i går fik U21-land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen et af­bud fra den spil­ler, jeg hav­de gla­e­det mig al­ler­mest til at se i Rio, og som jeg med ret­te me­ner, vi kun­ne ha­ve kaldt for Danmarks stør­ste stjer­ne i fod­bold­sam­men­ha­eng: Yus­suf Poul­sen.

Der er rig­tig me­get dumt at si­ge om OL-tur­ne­rin­gen i fod­bold, og det vil jeg ger­ne gø­re om lidt. Men mest af alt sid­der jeg li­ge nu med en gan­ske sta­erk med­fø­lel­se over for Ni­els Fre­de­rik­sen. For det er ta­et på at va­e­re uri­me­ligt, at Yus­suf Poul­sen ven­der rundt på tal­ler­ke­nen så ta­et på ta­keoff.

For det er en tur rundt på tal­ler­ke­nen, han har ta­get ef­ter at ha­ve tum­let med tan­ker. Han er ik­ke ska­det.

Og hvis det da er ham – og ik­ke hans klub – der er kom­met på an­dre tan­ker. MEN SKAL VI ta­ge hans eg­ne ord helt for på­ly­den­de, er det­te Poul­sens egen be­slut­ning. La­es en­gang her, hvad han si­ger på DBUs hjem­mesi­de:

»Jeg har i den se­ne­ste uge haft man­ge over­vej­el­ser og tan­ker om mi­ne per­son­li­ge sport­s­li­ge målsa­et­nin­ger.

Mest af alt Ef­ter en di­a­log med klub­ben har jeg sam­men med dem truf­fet den­ne

sid­der jeg li­ge sva­e­re be­slut­ning om at bli­ve i klub­ben for at del­ta­ge i klub­bens for­be­re­del­ser nu med en gan­ske til den før­ste bun­des­liga­sa­e­son

sta­erk med­fø­lel­se med hen­blik på at etab­le­re mig som bun­des­lig­a­spil­ler,« si­ger over for Ni­els Poul­sen.

Fre­de­rik­sen. For det Det er jo ri­me­li­ge over­vej­el­ser at gø­re sig. Men det er for sent at gø­re er ta­et på at va­e­re dem. For der er ik­ke op­stå­et af­gø­ren­de

uri­me­ligt, at Yus­suf nyt om­kring tu­ren til Rio el­ler Bun­des­liga­ens start, si­den Yus­suf Poul­sen ven­der Poul­sen for nog­le uger si­den var klar

rundt på tal­ler­ke­nen til at skul­le med.

Så jeg hå­ber na­e­sten, at der skal la­e­ses så ta­et på ta­keoff en del imel­lem linjer­ne i sa­et­nin­gen ’ef­ter di­a­log med klub­ben har jeg sam­men med dem’.

Der kan godt gem­me sig et stør­re pres fra ar­bejds­gi­ve­rens si­de, end den for­mu­le­ring umid­del­bart sy­nes at in­de­hol­de. Hvis det rent fak­tisk er klub­ben, der har brem­set Yus­suf Poul­sen (hvil­ket man ik­ke kan forta­en­ke den i – det gør min­dre klub­ber i Dan­mark og­så), hav­de det kla­edt den at stå på mål for den be­slut­ning. I GÅR BLEV det og­så de­fi­ni­tivt klart, at en ska­de gør, at Uf­fe Bech ik­ke bli­ver en del af det OL-lands­hold, der ef­ter­hån­den frem­står me­re og me­re tamt. Nog­le er ble­vet for gam­le, men der er alt­så kun tre mand med fra det hold, der for et år si­den ved EM i Tjek­ki­et kva­li­fi­ce­re­de Dan­mark til OL (Jens Jøns­son, Las­se Vi­gen og Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen). Det føl­tes ret be­tyd­nings­fuldt den­gang. Selv var jeg ret be­gej­stret for ud­sig­ten til, at et dansk ung­domslands­hold fik no­get va­er­di­fuld slut­run­de­er­fa­ring, men un­der­vur­de­re­de ty­de­lig­vis al­le de in­ter­es­ser, som spil­ler­nes klub­ber har i ik­ke at gi­ve de­res spil­le­re fri til en OL-tur­ne­ring, som ik­ke er en of­fi­ci­el del af FIFAs ka­len­der. DET VAR MIN fejl. Og jeg for­står så­dan set ud­ma­er­ket klub­ber­ne. Selv­føl­ge­lig skal Stå­le Sol­bak­ken bru­ge fuldt mand­skab i af­ten i Ru­ma­e­ni­en, og selv­føl­ge­lig skal Jess Thorup og Ale­xan­der Zor­ni­ger det sam­me i mor­gen. Det gi­ver fin me­ning. Det gi­ver ba­re ik­ke så me­get me­ning, hvad vi så egent­lig skal med OL. Jeg ser ik­ke man­ge – må­ske kun Las­se Vi­be – fra den trup få be­tyd­ning på det dan­ske lands­hold de kom­men­de par år. Så er det ik­ke rig­tig sprødt. Og så er det, man får lyst til at spør­ge sig selv, om vi skul­le få fod­bold va­ek fra OL-pro­gram­met, når det bli­ver en tur­ne­ring for an­den­hol­det af ung­domslands­hol­det, el­ler om vi skul­le få det lagt ind i FIFA-ka­len­de­ren de to uger hvert fjer­de år. Jeg så ide­elt set helst det sidste, selv om jeg ken­der alt til, hvor pres­set fod­bold­ka­len­de­ren ser ud ef­ter­hån­den med eu­ro­pa­ei­ske kam­pe fra be­gyn­del­sen af juli. BENJA­MIN MUNK LUND, BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.