Le­der eft er fl aske­sam­ler

BT - - NYHEDER -

FORSVUNDET SPORLØST set på Kor­sør Sta­tion søn­dag 10. juli klok­ken fi re om mor­ge­nen.

» Vi har få­et fl ere hen­ven­del­ser om den­ne mand. Vi ved ik­ke rig­tigt no­get om ham, ud­over at han sam­ler fl asker, men vi vil me­get ger­ne ta­le med ham, for­di han jo går rundt i by­en og må­ske har set no­get, « si­ger eft er­forsk­nings­le­der ved Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti Ma­ri­an­ne Ro­ed til TV Øst. En sort da­me­ta­ske Po­li­ti­et har travlt med at sor­te­re i de man­ge hen­ven­del­ser, de kon­stant får fra bor­ge­re – al­le er langt­fra brug­ba­re, og nog­le ska­ber li­ge­frem mis­for­stå­el­ser.

En vred mand har ek­sem­pel­vis hen­vendt sig til po­li­ti­et ved­rø­ren­de en vi­deo, som vi­ser ham og ven i et vil­lakvar­ter i Kor­sør en ti­me eft er, Emi­lie for­svandt. De var ble­vet fan­get på et pri­vat over­våg­nings­ka­me­ra, og eje­ren sy­nes, det lig­ne­de, at den ene gik og svin­ge­de med en sort da­me­ta­ske. Han un­dre­de sig over at se mænd med en da­me­ta­ske og sat­te det i re­la­tion til net­op Emi­lie, som bar en sort ta­ske, da hun sidst blev set.

» Den ene har hen­vendt sig til po­li­ti­et. Han er vred over, at op­ta­gel­sen har væ­ret vist off ent­ligt. Det er en ka­sket, han har i hån­den, « si­ger Ma­ri­an­ne Ro­ed til Sjæl­land­ske. Nor­malt med man­ge tip De man­ge hen­ven­del­ser om den for­s­vund­ne Emi­lie Meng er ik­ke et sær­syn, si­ger eft er­for­sker Kurt Kragh, SA­GEN KORT som er tid­li­ge­re sous­chef for Rej­se­hol­det.

» Sa­ger om for­s­vund­ne børn el­ler un­ge har al­tid me­get stor in­ter­es­se i be­folk­nin­gen, og folk vil op­rig­tigt ger­ne hjæl­pe. Det mind­ste, man op­le­ver el­ler ser, gør, at man hen­ven­der sig til po­l­ti­et, « si­ger Kurt Kragh, som har op­le­vet sa­ger med he­le 4.000 hen­ven­del­ser.

Der­for er det nød­ven­digt med jour­na­li­se­rings­sy­ste­mer til at ka­te­go­ri­se­re sig­na­le­men­ter, lo­ka­li­te­ter, kø­re­tø­jer, tids­punk­ter og gen­stan­de, så man kan hol­de styr på sam­men­fald.

Fa­mi­li­en har ud­lo­vet en du­sør på 40.000 kr., som i for­gårs igen­nem BT blev for­hø­jet til 100.000 kr. af en ano­nym per­son. Og det mind­sker ik­ke an­tal­let af ind­kom­ne op­lys­nin­ger.

» De er ik­ke al­le sam­men li­ge go­de. Sæd­van­lig­vis er hen­ven­del­ser­ne op­rig­ti­ge, men når der kom­mer du­sør på, sker der desvær­re det, at nog­le op­lys­nin­ger er uden vær­di, « si­ger Kurt Kragh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.