Krarup: DF bør væl­te Løk­ke

BT - - NYHEDER -

LE­DER­SKAB Så­dan ly­der den be­mær­kel­ses­vær­di­ge mel­ding nu fra Sø­ren Krarup, der i man­ge år var en cen­tral skik­kel­se i Dansk Fol­ke­par­ti. For ny­lig vak­te Sø­ren Krarup op­sigt, da han i Jyl­lands- Po­sten gjor­de klart, at Dansk Fol­ke­par­ti i hans øj­ne vil­le få me­re ud af at pe­ge på S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster, end par­ti­et har få­et ud af at pe­ge på Ven­stres for­mand. Men nu går Krarup alt­så skrid­tet vi­de­re ved at gø­re sig til tals­mand for sim­pelt­hen at væl­te re­ge­rin­gen. » I mi­ne øj­ne bør Dansk Fol­ke­par­ti væl­te Løk­ke- re­ge­rin­gen uden be­tænk­nings­tid. Løk­ke er en fuld­stæn­dig ukva­li­fi­ce­ret le­der, som hel­le­re vil dyr­ke en eu­ro­pæ­isk over­na­tio­na­lis­me end at pas­se på Dan­mark som et kri­stent land i vo­res egen hi­sto­ri­ske sam­men­hæng, « si­ger Krarup, som og­så kal­der Lars Løk­ke ’ en ka­ta­stro­fe for Dan­mark’.

» Han er en ef­ter­snak­ker for An­gela Mer­kel ( tysk kans­ler, red.), som på grund af kom­plet uvi­den­hed og over­fla­disk­hed ik­ke for­står, hvil­ken ka­ta­stro­fe den is­la­mi­ske ind­van­dring er for Eu­ro­pa. Men hvis det fort­sæt­ter, vil det fø­re til Eu­ro­pas un­der­gang, « si­ger han. DF skal sam­ar­bej­de med S Ef­ter at ha­ve væl­tet re­ge­rin­gen skal Dansk Fol­ke­par­ti så ind­le­de et sam­ar­bej­de med net­op So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, me­ner Krarup:

» Jeg har me­get, me­get stor til­lid til en mand som Hen­rik Sass Lar­sen ( So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes grup­pe­for­mand, red.), og jeg kan ik­ke se, at det kan bli­ve vær­re med en S- re­ge­ring, end det er i dag, « si­ger han.

I tors­da­gens Ber­ling­s­ke op­for­dre­de Dansk Fol­ke­par­tis næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen til, at Dan­mark ind­fø­rer et egent­ligt stop for al ind­van­dring og asyl­til­strøm­ning fra mus­lim­ske lan­de.

Ven­stre af­vi­ste dog pu­re for­sla­get med den be­grun­del­se, at par­ti­et ik­ke vil væ­re med til at ’ gå ind og diskri­mi­ne­re på bag­grund af re­li­gion,’ som par­tiets ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth sag­de til Ber­ling­s­ke.

Og­så Ven­stres uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen har ta­get af­stand fra Sø­ren Es­per­sens for­slag.

Og det kan man iføl­ge Sø­ren Krarup bru­ge som ud­gangs­punkt for at væl­te re­ge­rin­gen.

» Det er jo ind­ly­sen­de, at det er is­lam, der er trus­len. Det er den mus­lim­ske ind­van­dring, der er pro­ble­met. Der­for vil­le jeg væl­te Løk­ke­r­e­ge­rin­gen, og jeg vil­le gø­re det med ud­gangs­punkt i Sø­ren Es­per­sens fortræf­fe­li­ge mel­ding, « si­ger Sø­ren Krarup. Nej til is­la­misk ind­van­dring Det er den mus­lim­ske ind­van­dring, der er pro­ble­met. Der­for vil­le jeg væl­te Løk­ke­r­e­ge­rin­gen, og jeg vil­le gø­re det med ud­gangs­punkt i Sø­ren Es­per­sens fortræf­fe­li­ge mel­ding

» Det er da fuld­stæn­dig rig­tigt, at de er ble­vet tvun­get til at stram­me. Men at si­ge nej til is­la­misk ind­van­dring, det har han ik­ke fat­tet. Der­for, « si­ger Krarup.

» Ja­men – en dansk re­ge­ring er jo ik­ke for­plig­tet for ver­den. Den er for­plig­tet for Dan­mark. Hæv­der man an­det, så er det for­di, man har ud­s­let­tet Dan­mark. «

» Det ved jeg da ik­ke. Det vil­le væ­re en ver­den, hvor man hav­de respekt for græn­ser og for fol­ke­li­ge og re­li­gi­øse for­skel­le. Det er un­der den de­vi­se, at det me­ste af hi­sto­ri­en er for­lø­bet, « ly­der det fra Krarup.

Ven­stres fun­ge­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer Ja­cob Jen­sen er få­mælt om bredsi­den fra Krarup.

» Det må jo stå for hans egen reg­ning. Sø­ren Krarup teg­ner ik­ke Dansk Fol­ke­par­ti, som vi har et gan­ske ud­mær­ket sam­ar­bej­de med, selv­om vi ik­ke er eni­ge om alt, « si­ger han.

Ber­ling­s­ke for­søg­te i går uden held at få en kom­men­tar fra Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se. Le­der si­de 16

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.