Ter­ror på­vir­ker Le­go­land- regn­skab

BT - - NYHEDER -

Le­go­land- par­ker­ne rundt om i ver­den kla­re­de sig godt i før­ste hal­vår af 2016. Det frem­går af regn­ska­bet fra den bri­ti­ske ejer, Mer­lin En­tertain­ment, der for­u­den Le­go­land blandt an­det ejer voks­mu­se­er­ne Ma­da­me Tus­sauds. Be­søgs- og le­ge­ly­sten var så stor, at om­sæt­nin­gen i Le­go­land­par­ker­ne steg med 11,1 pro­cent i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Sam­let for Mer­lin En­tertain­ment steg om­sæt­nin­gen med 5,3 pro­cent til 573 mil­li­o­ner pund. Selv om de se­ne­ste seks må­ne­der ud­vik­le­de sig god­kendt for Le­go­land- ejer­ne, bli­ver der al­li­ge­vel dryp­pet lidt ma­lurt i bæ­ge­ret. » 2016 by­der og­så på nye ud­for­drin­ger. Som føl­ge af en ræk­ke ter­r­or­an­greb er man nødt til at høj­ne sik­ker­heds­ni­veau­et, og det på­vir­ker turis­men i de sto­re by­er. Det er ud­for­dren­de på et al­le­re­de svært mar­ked i Lon­don, « si­ger di­rek­tør Ni­ck Var­ney.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.