Poké­mon GO kør­te på tra­fikdræb­ts mo­bil

BT - - NYHEDER -

Det for ti­den po­pu­læ­re mo­bil­spil Poké­mon GO næv­nes nu i for­bin­del­se med et tra­fi­kalt døds­fald i Nord­jyl­land. Det for­tæl­ler DR P4 Nord­jyl­land. En 21- årig mand fra Aar­hus- om­rå­det mi­ste­de li­vet i en so­lou­lyk­ke i Nysum i det syd­li­ge Him­mer­land tid­ligt i går mor­ges. Det var for­bi­pas­se­ren­de, der be­mær­ke­de en min­dre va­re­bil, som hav­de på­kørt et træ og på ste­det kun­ne kon­sta­te­re, at bi­li­sten sad fast­k­lemt og hav­de mi­stet li­vet ved ulyk­ken. Den un­ge mands på­rø­ren­de er un­der­ret­tet. Iføl­ge Jørn Kre­sten Ni­el­sen, po­li­ti­kom­mis- sær ved Lo­kal­po­li­ti Him­mer­land, har der væ­ret en bil­in­spek­tør ude at un­der­sø­ge bi­len, men det er end­nu uklart, hvad der var skyld i ulyk­ken. I bi­len fandt man og­så en mo­bil­te­le­fon: » Ved si­den af ham fin­der man hans te­le­fon. Da man kigger på te­le­fo­nen, kan man se, at den kø­rer på Poké­mon GO. Men der­med ik­ke sagt, at han hav­de det åbent på ulyk­ke­s­tids­punk­tet, « si­ger Jørn Kre­sten Ni­el­sen til DR P4 Nord­jyl­land. Po­li­ti­et hø­rer me­get ger­ne fra per­so­ner, der kan ha­ve væ­ret vid­ne til ulyk­ken tid­ligt i går mor­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.