Er­do­gan vil ha­ve mi­li­tæ­ret un­der si­ne vin­ger

BT - - NYHEDER -

EF­TER KUPFORSØGET Tyr­ki­ets præ­si­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan øn­sker, at de væb­ne­de styr­ker og lan­dets ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste bli­ver un­der­lagt præ­si­den­ten, op­ly­ser tv- sta­tio­nen CNN Turk med hen­vis­ning til re­ge­rings­kil­der. Det­te vil in­de­bæ­re nye for­fat­nings­æn­drin­ger, og det er nød­ven­digt, at op­po­si­tio­nen støt­ter for­sla­get, si­ger præ­si­den­ten selv iføl­ge tv- ka­na­len.

Ud­mel­din­ger­ne kom ef­ter et mø­de i Tyr­ki­ets øver­ste mi­li­tæ­re råd, som ven­tes at støt­te de gen­nem­gri­ben­de for­an­drin­ger af de væb­ne­de styr­ker ef­ter det mis­lyk­ke­de kup­for­søg tid­li­ge­re på må­ne­den. De væb­ne­de styr­kers øver­ste le­de­re var sam­let tid­li­ge­re tors­dag for at ud­næv­ne nye ge­ne­ra­ler. Udrens­ning De tyr­ki­ske myn­dig­he­der med­del­te ons­dag, at over 2.400 per­so­ner bli­ver af­ske­di­get fra mi­li­tæ­ret, og at over 130 for­skel­li­ge me­di­er luk­kes ned ef­ter det mi­li­tæ­re kup­for­søg tid­li­ge­re på må­ne­den.

I alt 726 of­fi­ce­rer i mi­li­tæ­ret og 1.684 sol­da­ter er ble­vet fy­ret. Der­u­d­over er tre nyheds­bu­reau­er, 16 tv­ka­na­ler og 45 dag­bla­de samt an­dre avi­ser ble­vet luk­ket, hed det i tyr­ki­ske me­di­er ons­dag.

Kup­ma­ger­ne ud­gjor­de blot en be­ske­den del af hæ­ren. 8.651 sol­da­ter, sva­ren­de til 1,5 pro­cent af mi­li­tæ­ret, tog iføl­ge mi­li­tæ­ret del i kupforsøget 15. juli.

Sol­da­ter­ne er stemp­let som støt­ter af præ­si­dent Er­do­gans ho­ved­fjen­de Fet­hul­lah Gü­len. Gü­len, der bor i USA, har i år­ti­er le­det en mo­de­rat re­li­gi­øs be­væ­gel­se. Han har næg­tet skyld i kupforsøget.

Mi­li­tæ­ret gjor­de ons­dag sta­tus over de dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der fre­dag 15. juli og nat­ten til lør­dag 16. juli, hvor fle­re end 200 men­ne­sker blev dræbt.

13.000 men­ne­sker er an­holdt ef­ter kupforsøget 15. juli. Ti­tu­sind­vis er fy­ret el­ler sus­pen­de­ret fra de­res job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.