Kvin­de næg­ter drab på sin tre­årig søn

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE hun imid­ler­tid for­kla­ring og næg­te­de sig skyl­dig. Ret­ten valg­te dog at va­re­tægts­fængs­le hen­de.

BT var i går ved ger­nings­ste­det i Sand­dals­par­ken og tal­te med fle­re af be­bo­er­ne i gul­sten­se­jen­dom­men, hvor tra­ge­di­en ske­te. Fryg­ter gen­gæl­del­se Et æl­dre æg­te­par, som bor me­get tæt på ger­nings­ste­det, og som har le­vet det me­ste af de­res liv der, vil ger­ne ud­ta­le sig til BT. Men kun un­der for­ud­sæt­ning af, at de­res navn ik­ke bli­ver nævnt. For de er beg­ge ban­ge for re­pres­sa­li­er.

» Vi er for­fær­de­de over, at der er sket et drab på et barn li­ge her. Og vi er ban­ge for ud­vik­lin­gen. For om­rå­det er ef­ter­hån­den ble­vet så råt, at vi ik­ke tør ri­si­ke­re no­get. Vi har jo fulgt med i, hvad der er sket her in­den­for de se­ne­ste år, og det bry­der vi os be­stemt ik­ke om. Vi sy­nes, kom­mu­nen pres­ser alt for man­ge ind­van­dre­re ind på et alt for lil­le om­rå­de, « si­ger man­den, som til­fø­jer, at hver­ken han selv el­ler hans ko­ne har lagt sær­ligt mær­ke til den un­ge kvin­de, som nu er sig­tet for kvæl­nings­dra­bet.

» Vi op­da­ge­de fak­tisk ik­ke, at der var sket no­get, før vi så en mas­se folk fra po­li­ti­et klædt i hvi­de drag­ter, « si­ger han vi­de­re.

De nær­me­re de­tal­jer om det uhyg­ge­li­ge drab er end­nu ukend­te for of­fent­lig­he­den, da der af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen blev be­gæ­ret og af­sagt ken­del­se om dør­luk­ning un­der gårs­da­gens grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Svend­borg.

Fyns Po­li­ti mang­le­de da sta­dig at af­hø­re en ræk­ke vid­ner. Her­un­der de fem voks­ne og et barn, som op­holdt sig på ger­nings­ste­det i lejl i g - he­den, da po­li­ti og am­bu­lan­ce an­kom ons­dag ef­ter­mid­dag.

Den 23- åri­ge kvin­de blev an­holdt sam­me af­ten klok­ken 20. Iføl­ge vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Ju­ste­sen er det fort­sat uklart, hvad der lig­ger bag tra­ge­di­en.

» Hun har end­nu ik­ke gi­vet no­gen for­kla­ring på, hvor­for hun kval­te sit barn, « sag­de han, før grund­lovs­for­hø­ret gik i gang. Og hvor hun alt­så næg­te­de sig skyl­dig.

Det var ob­duk­tio­nen af den tre­åri­ge dreng, som fastslog, at han var død ved kvæl­ning.

Der blev ik­ke fun­det tegn på an­den form for fy­sisk vold mod det

lil­le barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.