Din krop skal ha­ve ’ su­per­vi­ta­min’

BT - - NYHEDER -

SUND­HED nen, « si­ger pro­fes­sor ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal Lars Rejn­mark. Vil til­sæt­te D- vi­ta­min til ko­sten En un­der­sø­gel­se fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet blandt 4.000 dan­ske­re fra marts 2016 vi­ste, at 62 pct. af de 11- 17- åri­ge og 34 pct. af de voks­ne med me­get stor sand­syn­lig­hed ind­t­og for lidt D- vi­ta­min fra ko­sten. Selv blandt kost­tilskuds­bru­ge­re fandt for­sker­ne ri­si­ko for util­stræk­ke­ligt D- vi­ta­min- ind­tag. Her­hjem­me æn­dre­de vi al­le­re­de næ­rings­sto­fan­be­fa­lin­ger­ne til­ba­ge i 2012. Men det har alt­så ik­ke be­ty­det, at dan­sker­ne er kom­met de­res man­gel til livs:

» Pro­ble­met med kost­tilskud er, at det of­te er dem, der går op i en sund livs­stil, som ta­ger det. Men dem, der har mest brug for det, når vi ik­ke ud til ved at an­be­fa­le en be­stemt mæng­de. For mig at se er den bed­ste løs­ning der­for at la­ve en mild be­ri­gel­se af ko­sten, så­dan som man f. eks. gør i Sve­ri­ge, hvor man til­sæt­ter D- vi­ta­min i mæl­ken. Det vil si­ge, at hver gang man drik­ker en li­ter mælk, får man au­to­ma­tisk 7,5 mi­kro­gram D- vi­ta­min. Det kun­ne og­så væ­re en idé at til­sæt­te det i mel, for­di de fle­ste men­ne­sker spi­ser brød, og der­med vil­le man kun­ne ret­te op på mang­len­de D- vi­ta­min, « si­ger Lars Rejn­mark.

Til­ba­ge i 2014 for­søg­te Ar­la dog at sæl­ge mini­mælk til­sat D- vi­ta­min, og det sam­me gjor­de Schulstad i de­res rug­brød. Men på grund af mang­len­de salg blev beg­ge pro­duk­ter ta­get af mar­ke­det igen. Fø­de­va­re­sty­rel­sen: Dit eget an­svar Hos Fø­de­va­re­sty­rel­sen er man ik­ke nær så be­kym­ret for dan­sker­nes Dvi­ta­min- ind­tag:

» Hvis man har en livs­stil, der gør, at man ik­ke får nok sol el­ler ik­ke spi­ser fisk, så bør man nok over­ve­je at ta­ge et til­skud, men el­lers er der ik­ke do­ku­men­ta­tion for, at yder­li­ge­re D- vi­ta­min- til­skud vil gav­ne, « si­ger kon­tor­chef for Kon­tor for Er­næ­ring, El­se Mo­lan­der. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus KOM UD I SO­LEN FISK PÅ PAN­DEN

Styr­ker din mod­stand­s­kraft mod for­kø­lel­se og an­dre in­fek­tio­ner. Be­skyt­ter må­ske mod kræft i bl. a. bryst, tyktarm og pro­sta­ta. Be­skyt­ter mu­lig­vis mod kro­nisk led­degigt. Styr­ker fer­ti­li­te­ten Mod­vir­ker mu­skel­s­mer­ter og styr­ker mu­skel­kraf­ten. Op­ta­ger kalk i krop­pen, så knog­ler­ne bli­ver stær­ke­re. Be­skyt­ter mod knog­le­brud, hvis du fal­der. Løf­ter hu­mø­ret, især hvis du har ten­dens til trist­hed om vin­te­r­en. Ser ud til at sæn­ke blod­tryk­ket og kan på den må­de mind­ske ri­si­ko­en for hjer­te- kar- syg­dom­me. Mind­sker fa­ren for sk­lero­se So­len er den vig­tig­ste kil­de til D- vi­ta­min, og kortva­ri­ge re­gel­mæs­si­ge op­hold i so­len er bedst. Hvor me­get D- vi­ta­min hu­den dan­ner, af­hæn­ger af, hvor stærk so­lens UBV- strå­ling er - læn­ge­re tids op­hold i so­len gi­ver ik­ke et stør­re la­ger af D- vi­ta­min i krop­pen. Som re­gel dan­ner man det nød­ven­di­ge D- vi­ta­min i som­mer­hal­vå­ret, som man så kan tæ­re på i lø­bet af vin­te­r­en.

- men det er en god idé at på­s­mø­re, da det be­skyt­ter mod hud­kræft. Fø­de­va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at hu­den på an­sigt, un­de­rar­me og un­der­ben eks­po­ne­res for sol i 5- 30 mi­nut­ter nog­le gan­ge om ugen i som­mer­hal­vå­ret - uden at hu­den bli­ver rød.

og even­tu­elt sup­ple­re med 5- 10 mi­kro­gram D- vi­ta­min­tilskud om vin­te­r­en. Sær­ligt fe­de fisk er ri­ge på D- vi­ta­min - det gæl­der f. eks. laks, sild, ma­k­rel og sar­di­ner. Og­så tor­skerogn og tor­ske­le­ver kan væ­re med til at dæk­ke dit be­hov. Du kan og­så over­ve­je fi­ske­o­lie­kaps­ler. Fø­de­va­re­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at man spi­ser 350 gram fisk om ugen. An­dre go­de kil­der er f. eks. æg, mælk, kød, grøn­kål, østers og vis­se svam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.