Mas­ser af

BT - - NYHEDER -

LABORATORIEFEJL He­le 75 gan­ge hø­je­re do­sis end man an­be­fa­ler. Po­pu­læ­re D- drå­ber er nu truk­ket til­ba­ge fra mar­ke­det. Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at børn får til­skud af D- vi­ta­min på 10 mi­kro­gram dag­ligt fra to uger ef­ter føds­len til slut­nin­gen af før­ste le­ve­år, li­ge­som voks­ne an­be­fa­les 7,5 mi­kro­gram dag­ligt. Det skyl­des, at vi­ta­mi­net hjæl­per til at få so­li­de knog­ler, god vækst og sun­de tæn­der.

Ba­by­er kan ik­ke få vi­ta­min­pil­ler, og na­tur­li­ge kil­der som solskin og fed fisk er næp­pe en løs­ning, så man gi­ver vi­ta­mi­net i fly­den­de form. Drå­ber­ne skal gi­ves hver dag og er ble­vet en va­ne for de fle­ste for­æl­dre. 75 gan­ge me­re end be­reg­net Men tid­li­ge­re på ugen måt­te Sund­heds­sty­rel­sen ad­va­re mod D- drå­ber af mær­ket ’ In­no Phar­ma vi­ta­min D3drå­ber’, der er ble­vet solgt via Hel­sam, Ma­tas og in­ter­net­tet. En ana­ly­se vi­ste nem­lig, at drå­ber­ne in­de­holdt et 75 gan­ge hø­je­re ni­veau end til­sig­tet, og end eti­ket­ten op­ly­ste, hvil­ket skyld­tes en reg­ne­fejl fra pro­du­cen­tens si­de.

Fem børn nå­e­de at bli­ve for­gif­te­de, in­den sal­get blev stop­pet, og pro­duk­ter­ne blev truk­ket til­ba­ge.

Sund­heds­sty­rel­sen un­der­stre­ger, at det kun er ’ In­no Phar­ma vi­ta­min D3- drå­ber’, der ud­gør en ri­si­ko. Og har ens barn få­et drå­ber­ne i en uge el­ler læn­ge­re, skal man kon­tak­te egen læ­ge og få ta­get en blod­prø­ve.

For­gift­nings­symp­to­mer kan væ­re, at bar­net er py­l­ret, gyl­per me­get, er util­pas, græ­der, er sløvt, ik­ke ta­ger på, har ondt i ma­ven, ka­ster op el­ler har en­ten for­stop­pel­se el­ler di­ar­ré, og så skal for­æl­dre­ne kon­tak­te egen læ­ge el­ler vagt­læ­ge. Spørgs­mål om D- drå­ber kan ret­tes til Gift­linj­en på te­le­fon 8212 1212

det vil si­ge, at det skal op­lø­ses i fedt un­der for­dø­jel­sen. Fedt­op­lø­se­li­ge vi­ta­mi­ner kan op­ho­bes i le­ver og fedt­væv, og ved over­dre­ven brug er der ri­si­ko for for­gift­ning. Hø­je­re do­ser af D- vi­ta­min kan dog to­le­re­res i kor­te­re tid, hvis det an­be­fa­les af læ­gen med hen­blik på be­hand­ling af D- vi­ta­min- man­gel. - of­te i lår- og skul­der- nak­kemusku­la­tur. sær­ligt i hæn­der og fød­der

- f. eks. kan du ha­ve svært ved at rej­se dig fra en stol el­ler gå på trap­per.

hos børn ( syg­dom­men er dog yderst sjæl­den og med­fø­rer for­sin­ket ud­vik­ling af knog­ler­ne) De fle­ste dan­ske­re be­hø­ver iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke at ta­ge til­skud af D- vi­ta­min. Men vis­se grup­per bør væ­re sær­lig op­mærk­som­me:

bør ind­ta­ge 10 mi­kro­gram om da­gen. Det er vig­tigt for bå­de mor og barn, for­di det frem­mer op­ta­gel­sen af calci­um, så man bed­re kan op­byg­ge stær­ke knog­ler. Du bør ik­ke ind­ta­ge me­re end de an­be­fa­le­de mæng­der, da man ik­ke ved, om det kan ska­de bar­net. an­be­fa­les et dag­ligt til­skud på 10 mi­kro­gram D- vi­ta­min. So­len pro­du­ce­rer nem­lig seks gan­ge me­re D- vi­ta­min i lys hud end i mørk. Per­so­ner, som får me­get lidt so­l­eks­po­ne­ring af hu­den på grund af me­get lidt op­hold uden­dørs el­ler til­dæk­ket på­klæd­ning, an­be­fa­les et D- vi­ta­min­tilskud på 10 mi­kro­gram. Pas dog på D3- drå­ber fra In­no Phar­ma, der har vist sig at in­de­hol­de 75 gan­ge me­re D- vi­ta­min, end mær­ka­ten op­ly­ser. Der­med er pro­duk­tet far­ligt at ind­ta­ge.

ple­je­hjems­be­bo­e­re el­ler per­so­ner med øget ri­si­ko for oste­o­por­o­se an­be­fa­les til­skud af D- vi­ta­min på 20 mi­kro­gram, kom­bi­ne­ret med et dag­ligt calci­um­tilskud på 800- 1.000 mil­li­gram. NB: Ra­ske, der ik­ke til­hø­rer dis­se ri­si­ko­grup­per, an­be­fa­ler Sund­heds­sty­rel­sen fort­sat ik­ke at spi­se kost­tilskud med D- vi­ta­min. Kil­de: Fø­de­va­re­sty­rel­sen, Kræf­tens Bekæm­pel­se, Net­dok­tor m. fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.