Be­tal el­ler klar jer selv

BT - - NYHEDER -

VALGKAMP Med man­tra­et ’ Ame­ri­ca first’, har rig­man­den Do­nald Trump som den før­ste ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat no­gen­sin­de tru­et med at spl­in­tre Na­to til ato­mer. Det hi­sto­ri­ske mi­li­tær­sam­ar­bej­de, der si­den dets op­ret­tel­se i 1949 har ar­bej­det for at sik­re fred i Eu­ro­pa, er ik­ke læn­ge­re ga­ran­te­ret over­le­vel­se, hvis den ame­ri­kan­ske be­folk­ning væl­ger den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat til novem­ber. Det slog Do­nald Trump end­nu en gang fast med syv­tom­mer­søm, da han ons­dag tal­te på et væl­ger­mø­de i Penn­sylva­nia.

» Jeg vil ik­ke ud­nyt­tes. Vi be­skyt­ter lan­de, som de fle­ste men­ne­sker i det­te rum al­drig har hørt om, og så en­der vi i tred­je ver­denskrig. « lød det fra Do­nald Trump iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an. Krum­tap­pen i fæl­les for­svar Der­med står den 70- åri­ge mil­li­ar­dær fast på si­ne tid­li­ge­re ud­mel­din­ger om, at man ik­ke skal reg­ne med, at ame­ri­ka­ner­ne vil kom­me til mi­li­tær und­sæt­ning, hvis f. eks. et af de bal­ti­ske lan­de blev ud­sat for et an­greb fra Rusland.

Det er især USAs an­svar i for­hold til Na­to- sam­ar­bej­dets ar­ti­kel fem, den så­kald­te mu­ske­te­red, som Do­nald Trump har sat spørgs­måls­tegn ved. Den for­plig- ter samt­li­ge 28 med­lem­slan­de til at hjæl­pe hin­an­den mi­li­tært, hvis blot ét af lan­de­ne bli­ver ud­sat for an­greb.

Men iføl­ge den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat bi­dra­ger langt stør­ste­delen af med­lem­mer­ne alt for lidt rent øko­no­misk til sam­ar­bej­det, og der­med kan de ik­ke læn­ge­re for­ven­te USAs støt­te.

Med­lem­slan­de­ne i Na­to har som fæl­les mål, at der skal bru­ges to pro­cent af de­res brut­to­na­tio­nal­pro­dukt ( BNP) på for­svars­bud­get­tet.

Sid­ste år kun­ne blot fem lan­de – USA, Græken­land, Polen, Stor­bri­tan­ni­en og Est­land – le­ve op til kra­vet, mens re­sten lå un­der de to pro­cent, her­un­der Dan­mark med 1,2 pro­cent.

Iføl­ge tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Ni­els Hel­veg Pe­ter­sen ( R) er net­op ar­ti­kel fem helt af­gø­ren­de for Na­tos over­le­vel­se.

» Den er cen­tral­ner­ve­sy­ste­met i Na­to. Det er en tro­vær­dig ga­ran­ti for, at vi som med­lem­slan­de hjæl­per hin­an­den.

Når man skr­æl­ler alt an­det væk, så er ar­ti­kel fem sim­pelt­hen Na­tos grund­pil­le, det er der in­gen tvivl om, « si­ger den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster.

Grund­pil­le el­ler ej, så står Do­nald Trump fast. Na­tos frem­tid be­ror på, om med­lem­slan­de­ne vil for­plig­te sig til at be­ta­le en stør­re del af reg­nin­gen el­ler ej.

» De be­ta­ler ik­ke det, de skal, « lød det ons­dag fra Do­nald Trump, in­den han til­fø­je­de:

» Så spør­ger de, ’ hvad sker der, hvis Rusland el­ler an­dre går til an­greb?’ Og jeg sva­rer dem, ’ det ved jeg ik­ke, har de be­talt? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.