Ja, is­lam og ter­ror hæn­ger sam­men

BT - - DEBAT - MARTIN HEN­RIK­SEN Ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

vi et stop for ik­ke- ve­st­lig ind­van­dring. Sid­ste år fo­re­slog vi, at fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, skal sen­des til lej­re i an­dre lan­de. Og for ik­ke så lang tid si­den fo­re­slog vi et asyl­stop – alt­så at man af­vi­ser asylan­sø­ge­re ved græn­sen. Så det her for­slag lig­ger i for­læn­gel­se af det. Sam­ti­dig er der en ter­r­or­bøl­ge, der skyl­ler ind over Eu­ro­pa, og der er be­hov for at ru­ske op i de an­dre par­ti­er på Chri­sti­ans­borg. Jeg har tit den op­fat­tel­se, at de

Der fi ndes snor­k­sover – de for­står slet ik­ke, hvad

gal­nin­ge, der fo­re­går i ver­den om­kring os, og at an­tal­let af ud­læn­din­ge med mus­lim­sk

og dem skal vi bag­grund, der kom­mer ind i Dan­mark, ud­gør den stør­ste ud­for­dring, som vo

gø­re alt for at res sam­fund står over­for. De for­står slet

be­kæm­pe, men ik­ke, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen fak­tisk er. Der er en sam­men­hæng mel­lem

det har in­tet is­lam og ter­ror – det bli­ver man nødt til

med de fre­de­li­ge at gø­re sig klart. Når der kom­mer man­ge mus­li­mer til Dan­mark, så bli­ver

mus­li­mer at gø­re ghet­to­er­ne stør­re og fl ere. I de ghet­to­er op­står der ek­stre­me mil­jø­er, og der er en stor ri­si­ko for, at der kom­mer ter­r­o­ri­ster ud af de mil­jø­er. Der er og­så folk, der bli­ver sendt her­op af Is­la­misk Stat, og som er pa­ra­te til at be­gå ter­ror. Dem vil man og­så ram­me med et asyl­stop.

I 2010 FO­RE­SLOG

DER ER KOM­MET lidt styr på det, men vi vil ger­ne gå skrid­tet vi­de­re og få an­tal­let af ind­van­dre­re fra mus­lim­ske lan­de så tæt på nul som over­ho­ve­det mu­ligt. Det er hæ­vet over en­hver tvivl, at det vil mind­ske ri­si­ko­en for ter­ror i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.