Nej, DF er på kant med alt, hvad DK står for

BT - - DEBAT - STI­NE BOS­SE For­mand for Eu­ro­pa­be­væ­gel­sen

selv sit for­slag for diskri­mi­na­tion, og det er helt åben­bart på kant med alt, hvad jeg tro­e­de vi grund­læg­gen­de står for i det her land – vi har re­li­gions­fri­hed, og vi har tra­di­tion for at se men­ne­sker og ik­ke stig­ma­ti­se­re og put­te folk i bås. Jeg tror, at Dansk Fol­ke­par­ti er gå­et i læ­re hos Do­nald Trump. De vil mær­ke på kan­ter­ne og se, hvor me­get de kan si­ge og sta­dig bli­ve til­jublet.

DANSK FOL­KE­PAR­TI KAL­DER

og in­der­lig dyb for­stå­el­se for, at folk, med de be­gi­ven­he­der, vi har set den­ne som­mer, kan bli­ve op­skræm­te. Det skal vi for­hol­de os til, men vi skal i den grad og­så se på, at vi le­ver sam­men med og blandt men­ne­sker i ver­den med for­skel­li­ge tros­ret­nin­ger. Hum­len er, at der og­så fi ndes gal­nin­ge, og dem skal vi selv­føl­ge­lig gø­re alt for at be­kæm­pe, men det har in­tet med de fre­de­li­ge mus­li­mer at gø­re. In­tet!

JEG HAR FULD

kon­trol­len med de yd­re græn­ser i EU, og vi skal in­ten­si­ve­re sam­ar­bej­det på tværs med at hol­de øje med dem, der kan bli­ve ek­stre­me. Og så skal vi ud at ha­ve fat i og op­lø­se de mil­jø­er, der kan gå hen og dan­ne ek­stre­me syns­punk­ter. For langt de fl estes ved­kom­men­de dre­jer det sig om men­ne­sker, der er dan­ske, fran­ske, ty­ske osv., og vi skal ha­ve fun­det ud af, hvor­for tin­ge­ne ud­vik­ler sig i den ret­ning for dem, og så skal vi hol­de op med at la­ve grund­la­get for ek­strem tænk­ning.

VI SKAL IN­TEN­SI­VE­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.