Swooooooop!

BT - - SUMMER -

VOVEHALSE 20 af ver­dens bed­ste faldskærms­ud­sprin­ge­re tog den ul­ti­ma­ti­ve ud­for­dring i Fre­de­riks­berg Ha­ve. I 1.500 me­ters høj­de og med ha­stig­he­der på op mod van- vit­ti­ge 150 km/ t sprang de fre­esty­le i en faldskærm­s­kon­kur­ren­ce, ’ Swoop Chal­len­ge CPH’. Og swoop’et be­står net­op i, at vove­hal­se­ne ka­ster sig ud fra fly el­ler he­li­kop­ter, åb­ner faldskær­men og slut­ter af med at skøjte hen over vand.

Det er top­pen af eli­ten, som i dis­se da­ge vi­ser ud­spring for­skel­li­ge ste­der i ho­ved­sta­den. Og hvor­for? For at brin­ge den ek­strem­s­por­ten tæt­te­re på fol­ket - og for at kon­kur­re­re. For an­det år i træk i Kø­ben­havn.

Og du kan nå det end­nu. De vil­de ud­spring kan nem­lig og­så ses ved Pe­blin­ge­sø­en i Kø­ben­havn i dag og i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.