Hunt­ley- bur­ger med ek­stra ost

BT - - SUMMER -

Skyl sa­lat og to­mat godt og lad beg­ge de­le tør­re. Skær to­ma­ter­ne i ski­ver, så du får fi re pæ­ne, go­de ski­ver. Hak lø­get fi nt. Stil grønt­sa­ger­ne til si­de. Lav så blue che­e­se- dres­sin­gen. Riv osten groft el­ler smul­dr den med fi ngre­ne i en skål. Til­sæt may­on­nai­se og rør dres­sin­gen grun­digt til en ens­ar­tet mas­se. Smag til med salt og frisk­kvær­net pe­ber samt ci­trons­aft , der gi­ver mod­spil til den for­holds­vis fe­de dres­sing. Stil den i kø­le­ska­bet, ind­til bur­ger­ne skal sam­les. Bru­ger du et helt sty kke ba­con, skæ­rer du ski­ver i den ty kkel­se, du øn­sker. Det vil gi­ve bed­re og sprø­de­re ba­conski­ver, da der oft e er en del vand ved ski­ve­skå­ret ba­con.

VED GRIL­LEN Gør gril­len klar til høj, di­rek­te var­me. Læg bøff er­ne på gril­len, når den er ble­vet godt varm. Læg lå­get på gril­len og lad bøff er­ne ste­ge, til der dan­nes klar saft på top­pen. Vend så bøff er­ne og lad dem gril­le fær­dig – even­tu­elt ved in­di­rek­te var­me, så de ik­ke bran­ker. Det sid­ste mi­nut de gril­les, læg­ger du lidt blå­skim­me­lost oven på hver bøf, så osten smel­ter. Tag bøff er­ne af og lad dem hvi­le, så saft en sam­ler sig. Rist ba­co­nen sprød på gril­len, in­den du læg­ger ski­ver­ne på fedtsu­gen­de pa­pir. Grill så bur­ger­bol­ler­ne gan­ske kort, til de får gril­l­møn­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.