’ Som­me­ren 1960’

BT - - SUMMER -

ve­der er fejrin­gen af de olym­pi­ske me­dal­jer al­le­re­de i gang. Det men­tale fo­kus er ik­ke på kam­pen, men på eft er kam­pen. Der er og­så en far­lig fø­lel­se af usår­lig­hed – net­op det, der be­kym­rer træ­ne­ren.

Det her hold har væ­ret på hæ­le­ne så man­ge gan­ge i den tur­ne­ring, og det har vun­det al­li­ge­vel. Der er ik­ke rig­tig en tro på, at det kan gå galt. Det er gul­det, de fejrer in­den i ho­ve­d­et, mens de træk­ker i uni­for­men.

De får det sam­me om­klæd­nings­rum på Fla­mi­nio Sta­dion som i se­mi­fi na­len. De var­mer op, som de ple­jer. De mar­che­rer ind til den of­fi ci­el­le hil­se­ce­re­mo­ni, som de ple­jer. Nu be­gyn­der de sid­ste halv­fems mi­nut­ters fod­bold i Rom. I dag er der 30.000 til­sku­e­re på sta­dion. Ita­li­en­ske Lo Bel­lo fl øjter kam­pen i gang.

Der er spil­let to mi­nut­ter – kun to mi­nut­ter – da det sker. Ju­gosla­ver­nes stjer­ne­an­gri­ber, Milan Ga­lić, har bol­den et styk­ke fra det dan­ske felt. Flem­m­ing Ni­el­sen går bag­læns, som han skal, klar til at ta­ck­le, når Ga­lić er på skud­af­stand. Men Ga­lić har lu­ret hen­sig­ten, og i det øje­blik, Flem­m­ing går frem for at ta­ck­le, sky­der han. Rent, sten­hårdt li­ge mod øver­ste må­l­hjør­ne

et sker li­ge i det øje­blik, hvor Flem­m­ing Ni­el­sen dæk­ker Hen­ry Froms ud­syn. From ser skud­det for sent, han ka­ster sig in­stink­tivt mod må­l­hjør­net, men det sker li­ge en brøk­del af et se­kund for sent. Ju­goslavi­en fø­rer 1- 0 eft er to søl­le mi­nut­ter.

– Sla- vi- aaa, Sla- vi- aaa, ly­der det fra det hjør­ne, hvor de­res til­sku­e­re er for­sam­le­de. Dan­sker­ne på sta­dion er tav­se. De ita­li­en­ske til­sku­e­re af­ven­ten­de.

Tom­my Tro­el­sen for­sø­ger at lø­se knu­den op. Han får spil­let et par go­de afl eve­rin­ger til Ha­rald Ni­el­sen, men hel­ler ik­ke han er den gam­le Ha­rald med den skyhø­je selv­til­lid. Han får ik­ke no­get ud af det.

Bent Han­sen læg­ger en af si­ne præ­ci­se afl eve­rin­ger. Helt fl adt og for fød­der­ne af Ha­rald, der er ryk­ket fri af cen­ter­hal­fen, som han skal. Men træk­ket bli­ver lidt for langt ind i fel­tet. Ha­rald har ik­ke set, at den ju­gosla­vi­ske må­l­mand al­le­re­de er på vej ud, og det bli­ver ham, der når bol­den først og spar­ker den langt væk fra fa­rezo­nen. Med 1- 1 hav­de alt pres­set væ­ret væk, men det var kun tæt på. Henning Enok­sen er fri til skud, men sky­der li­ge på må­l­man­den.

Der er ik­ke no­get, der lyk­kes. Spil­let er usik­kert og fe­brilsk, og spil­ler­ne ta­ber de­res po­si­tio­ner.

Tolv mi­nut­ter spil­let. Žel­j­ko Ma­tuš kom­mer fri til skud på kan­ten af det dan­ske felt. Han ban­ker bol­den mod det øver­ste må­l­hjør­ne. Det mod­sat­te af det, hvor . Ga­lić score­de ti mi­nut­ter tid­li­ge­re. Skud­det er hårdt og præ­cist, og From har ik­ke en chan­ce for at nå bol­den. Det står 0- 2, og der er ba­re spil­let tolv mi­nut­ter. Det be­gyn­der at lig­ne en re­gu­lær ka­ta­stro­fe.

Kort eft er lyk­kes det igen dan­sker­ne at få et af de få an­greb spil­let helt igen­nem. Bol­den ram­mer en ju­goslav på hån­den in­de i fel­tet. Dan­sker­ne rå­ber på straff e, men Lo Bel­lo gi­ver kun hjør­ne.

Så sco­rer ju­gosla­ver­ne igen. Høj­re wing slip­per igen­nem og læg­ger bol­den ind over. From går ud for at mø­de bol­den, men mis­ser. Det sam­me gør Milan Ga­lić, der har ka­stet sig frem, men en af Ga­lićs hold­kam­me­ra­ter når den og spar­ker i mål.

Lo Bel­lo fl øjter, men for off si­de. Han me­ner, at Ga­lić hav­de ind­fl ydel­se på spil­let, selv om han ik­ke ram­te bol­den. Ju­gosla­ver­ne pro­teste­rer vildt og in­der­ligt, og Ga­lić hvæ­ser no­get me­get grimt på sit mo­der­s­mål, som Lo Bel­lo, desvær­re for Ga­lić, for­står. Lo Bel­lo gi­ver Ga­lić or­dre til at for­la­de ba­nen. Ju­gosla­ver­ne ra­ser. De tru­er med at for­la­de ba­nen. Men det kan de ba­re gø­re, si­ger dom­me­ren iskoldt. Det er de­res egen be­slut­ning. Han æn­drer ik­ke sin.

El­le­ve mod ti får dan­sker­ne lidt over­tag i de sid­ste mi­nut­ter in­den pau­sen, men i om­klæd­nings­rum­met er de mod­lø­se og hæn­ger med ho­ve­d­et. Ar­ne Sø­ren­sen for­sø­ger at gi­ve dem nyt mod, men han kan mær­ke, at de ik­ke er der i dag.

Det er ju­gosla­ver­ne. De har tre olym­pi­ske sølv­me­dal­jer al­le­re­de. Nu vil de ha­ve guld, og de slås som vil­de for det. De be­gyn­der at spil­le hen­hol­den­de. Kø­rer bol­den rundt på de­res egen ba­ne­halv­del.

De dan­ske spil­le­re fa­rer rundt for at ero­bre den, men det her er ik­ke de­res spil. Her har de ik­ke de rig­ti­ge mid­ler. Det lyk­kes ik­ke på no­get tids­punkt at få ini­ti­a­ti­vet i kam­pen.

An­fø­rer Bo­ri­vo­je Kostić luk­ker kam­pen en­de­gyl­digt med ty­ve mi­nut­ter igen, da han sny­der bå­de Po­ul » Lø­ve « og Po­ul Jen­sen, in­den han præ­cist og hårdt spar­ker for­bi From. 0- 3.

I det al­ler­sid­ste mi­nut af kam­pen er der en­de­lig no­get, der lyk­kes. Flem­m­ing Ni­el­sen sco­rer langt ude­fra på et præ­cist og hårdt langskud. Men det er alt for sent.

Vi ta­ber fi na­len 1- 3. Der blev in­gen guld­me­dal­jer til Sø­ren­sens spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.