Ki­na og Rusland ras­ler med sab­len

BT - - NYHEDER -

TERRITORIE- STRID Ki­na og Rusland plan­læg­ger en fæl­les flå­deø­vel­se i det stærkt om­strid­te Syd­ki­ne­si­ske Hav, op­ly­ser det ki­ne­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um. Øvel­sen skal fin­de sted i sep­tem­ber. Øvel­sen an­non­ce­res i kølvan­det på en dom fra Den Fa­ste Vold­gifts­ret i Haag, hvori det hed, at Ki­na in­tet rets­ligt grund­lag har for krav på sto­re de­le af far­van­det.

En tals­mand i mi­ni­ste­ri­et for­tæl­ler, at øvel­sen vil fin­de sted i re­le­van­te far­van­de og i luftrum­met over Det Syd­ki­ne­si­ske Hav.

Der er ta­le om en ru­ti­neø­vel­se. In­gen tred­je­part er mål for det mi­li­tæ­re op­trin, un­der­stre­ger tals­man­den.

Ki­nas krav i ha­vet syd for lan­det blev før­ste gang kendt for snart 70 år si­den, da det kom­mu­ni­sti­ske sty­re teg­ne­de ni stre­ger på et sø­kort.

Nog­le af de øer, som ki­ne­ser­ne gør krav på, lig­ger me­get langt fra Ki­na – og me­get tæt på an­dre lan­de.

Det gæl­der Fi­lip­pi­ner­ne, Ma­lay­sia og Viet­nam.

Ame­ri­ka­ner­ne, der har pa­trul­je­ret Det Syd­ki­ne­si­ske Hav i åre­vis, vil ik­ke an­er­ken­de ki­ne­ser­nes krav på om­rå­det. Ski­be fra flå­den sej­ler jævn­ligt tæt for­bi øer­ne for at vi­se, at de ik­ke ac­cep­te­rer Ki­nas krav.

På fle­re øer har Ki­na igang­s­at sto­re byg­ge­pro­jek­ter. På en lil­le ø har lan­det byg­get en lan­dings­ba­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.